ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ ދިވެހި މާޒީ ޙިމާޔަތް ކުރޭ ދިވެހި އުންމަތުގެ މީ ޢިލްތިމާސް ދިވެހި ލޭނާރު ތާޒާކުރޭ ދިވެހި އާރޫޙު ސާބިތުކުރޭ ދިވެހި އުންމަތުގެ މީ ޢިލްތިމާސް ވާޖިބާ ޚިދުމަތާ ތިލަފަތުން ކިރާ ލާށެ ޙުއްބުލް ވަޠަން ޢަޒުމަކުން ދިރާ ވާށެ ދީނަށްޓަކާ ޖާނުދީ ފިދާ ދާށެ ސީދާމަގުން ނެއްޓިގެން ނުދާ ދާށެ އެންމެން އެކީ ދާށެ ރޫޙާއެކީ ދިވެހި އުންމަތުގެ މީ ޢިލްތިމާސް ދިވެހި ޤައުމީ .... ބޭރު ދުނިޔޭގެ ސުންޕާ އަސަރުތަކުން ނޭނގި ތިއްބާ ހަލާކުވެ މިދާ ކަތުން ނޭދެވޭހާ ނުބައި ވިހަ ޢަމަލުތަކުން ލޭ ޚަރާބުވެ މިދާހާ ވަބާތަކުން އޭގެ މޫ ލުހެލަމުން ބޭރުކޮށްލާ ބިމުން ދިވެހި އުންމަތުގެ މީ ޢިލްތިމާސް ދިވެހި ޤައުމީ .... މީ ބިމޭ އެންމެ މިނިވަން ހިޔާ ލިބޭ މީ ބިމޭ ކޮންމެ ތާކުން އަމާން ލިބޭ މީ ބިމޭ ކާބަފައިން އޮހޮރި ލޭ ހިލޭ މީ ބިމޭ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ރަން މުތޭ ވީ މިބިން ފެހި ކުރަން ދީބު ރޯޝަންކުރަން ދިވެހި އުންމަތުގެ މީ ޢިލްތިމާސް ދިވެހި ޤައުމީ ....

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 8. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 9. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 10. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 11. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 12. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 13. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 14. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 15. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 16. އަކިރި ދެމޭ
 17. އަލިފުތު
 18. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 19. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 20. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 21. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 22. އަސްލު ޙާލަތު
 23. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 24. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 25. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 26. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 27. ބަކަރި
 28. ބަލަ ބަލަ
 29. ބަލާލީމާ ލަދުން
 30. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 31. ބައްޕައެކޭ
 32. ބައްޕަގެ ލޯ
 33. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 34. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 35. ބީހިލާ
 36. ބީވެދާނެބާ؟
 37. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 38. ބޭނުމޭ ނުބުނަން އުޅެންޏާ
 39. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 40. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 41. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 42. ބިކަ ޙާލު
 43. ބިންމަތީގާ
 44. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 45. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 46. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 47. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 48. ޗާލޭ
 49. ޗަކަ
 50. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 51. ޗިސް ޗިސް
 52. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 53. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 54. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 55. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 56. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 57. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 58. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 59. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 60. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 61. ދީފީމޭ
 62. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 63. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 64. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 65. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 66. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 67. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 68. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 69. ދިއްލާލި ހަނދު
 70. ދިމާވޭތޯ އެ
 71. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 72. ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ
 73. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 74. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 75. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 76. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 77. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 78. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 79. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 80. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 81. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 82. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 83. އެހޯދި އުފާތަކާ
 84. ޢީދު އައީ ހިނިތުން ވަމުން
 85. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 86. އެންވަގުވީ
 87. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 88. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 89. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 90. އޭ ހާދަ އެދެން
 91. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 92. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 93. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 94. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 95. ފަނު ދުންމާރި
 96. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 97. ފަރިވާހާ
 98. ފަސް ރުކުން
 99. ފަށަން
 100. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 101. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 102. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 103. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 104. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 105. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 106. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 107. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 108. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 109. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 110. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 111. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 112. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 113. ގޯހެއް
 114. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 115. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 116. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 117. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 118. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 119. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 120. ޙާލު އަހާލީ
 121. ހަދިޔާ
 122. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 123. ހައިރާންވެފައޭ
 124. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 125. ހަލަބޮލި
 126. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 127. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 128. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 129. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 130. ހޭވާ ހޭވާ
 131. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 132. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 133. ހިތާ ރޫޙުން
 134. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 135. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 136. ހިތި ވޭނެއްގާ
 137. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 138. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 139. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 140. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 141. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 142. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 143. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 144. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 145. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 146. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 147. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 148. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 149. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 150. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 151. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 152. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 153. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 154. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 155. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 156. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 157. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 158. އިހުސާސް
 159. އިލޮށިފައްޗަކުން
 160. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 161. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 162. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 163. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 164. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 165. އިރު އޮއްސުމުން
 166. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 167. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 168. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 169. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 170. ޖާދޫގާ
 171. ޖާޒުބި އަސަރު
 172. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 173. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 174. ޖިސްމާއި މޭ
 175. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 176. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 177. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 178. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 179. ކާލާ މަންނަ
 180. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 181. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 182. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 183. ކަޅު ސޮރު
 184. ކަޅު ބުޅާ
 185. ކަނބިއްޔާ
 186. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 187. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 188. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 189. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 190. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 191. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 192. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 193. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 194. ކުލަ ޔެލޯ
 195. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 196. ކުރަނގި ދެލޯ
 197. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 198. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 199. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 200. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 201. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 202. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 203. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 204. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 205. ލޯބިކަން
 206. ލޯބިން އަލުން
 207. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 208. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 209. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 210. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 211. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 212. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 213. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 214. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 215. މަގޭ ޝާން ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން
 216. މަލާ ފެނިފަ
 217. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 218. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 219. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 220. މަންޒިލް ތިޔޭ
 221. މަރިޔާދު އާ ވާ
 222. މަރުވެދާނޭ
 223. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 224. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 225. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 226. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 227. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 228. މި ޅެން
 229. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 230. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 231. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 232. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 233. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 234. މިނިވަން ވަޔާ
 235. މިސްކިތު ވަކަރު
 236. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 237. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 238. މުޖުރާ
 239. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 240. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 241. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 242. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 243. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 244. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 245. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 246. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 247. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 248. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 249. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 250. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 251. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 252. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 253. އޯ ވަޒަން
 254. އޯގާވީތީހޭ
 255. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 256. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 257. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 258. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 259. ރާނީ
 260. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 261. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 262. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 263. ރަން ލޯތްބަކީ
 264. ރީތި ހަނދުވަރު
 265. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 266. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 267. ރީތިކަން
 268. ރީތީ ހީލީމާ
 269. ރޯޅި
 270. ރޮއެފާ ކަލާ
 271. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 272. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 273. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 274. ސާދާ މިޒާޖު
 275. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 276. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 277. ސަންފާގެ ދިޔަ
 278. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 279. ސިއްރު
 280. ތަދާ ވޭނުގާ
 281. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 282. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 283. ތި ރީތި މޫނު
 284. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 285. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 286. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 287. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 288. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 289. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 290. އުޑުން ތަރިތަށް
 291. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 292. އުޅޭއުޅެފަ
 293. އުޝާ
 294. ވާނޭ ކައިރީގާ
 295. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 296. ވާތީ ފާރު
 297. ވާތީ ހަނދާނޭ
 298. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 299. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 300. ވަސްވާސް
 301. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 302. ވޭ ދެކޭހިތް
 303. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 304. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 305. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 306. ވިންދާ ލޭގާ
 307. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 308. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 309. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 310. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 311. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 312. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 313. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 314. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 315. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 316. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 317. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

79 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދު ފޯރި

ޢަލީ ސާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ވާތީ ހަނދާނޭ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖިސްމާއި މޭ