ދޭށޭ ތި އަސަރު ވާލޯބި ނަޒަރު އޭދިލް މިދެނީއޭ މަފުރާނާ ހައެ މަ ފުރާނާ އެކުވެރިވެ ވަފާ ތެދުވެރި ލޯތްބާ އެކު ދޭށެ ގުޅާލާ ދެ ފުރާނާ ހައެ ދެ ފުރާނާ ދުނިޔޭގެ ބިމަށް އަލިފާޅުވެވާ ހަސަނާތު ނުޖޫމެއް ނޫންހެ ތިބާ މުނިފޫހި ފިލާނެތެ ނޫނި ކަލާ ވެވިދާނެ ހިތާއޭ މި ފުރާނާ ހައެ މި ފުރާނާ ދިލް ބާޣުތެރޭ ތިޔަ ރޫޙު ދިރޭ ދިން ރާތް މެރޭ ސޯން އޭކް ނަ މިލާ ޔާދުންސެ ކަލާ ޙާލެއްގަ މިހާ ދާނީ މަ މިހެންބާ އެ ފުރާނާ ހައެ އެ ފުރާނާ އަގުމާތްވި އެހާ ބަބުޅާލި ވިދާ ޝައުޤުން އެފުރާ ޖައުހަރެކެ ތިބާ ތައުބާވެ މިތާ ގަބަރާ މަވެފާ ސަބު ދާނެކަމާމެދު މި ފުރާނާ ހައެ މި ފުރާނާ ދޭށޭ ތި އަސަރު ވާލޯބި ނަޒަރު އޭދިލް މިދެނީއޭ މަފުރާނާ ހައެ މަ ފުރާނާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.