ދޭނުހޭ ކަލާ ލޯތްބާ ވާފާ މިއެދެވޭ ބޭނުން ޖަވާބު މި އެދޭ ލޯބިވާ ލޯބިވާ ވައިރޯޅިއާ އެކު ދައުރުވާ މީރުވަސް ނިހާއީ އައިހިނދު މަގޭ މެއާ ހިތޭ ރާހަތުން ފުރާލީ ތިޔައޭ ދިރުން ހިތަށްދޭ ބާރަކީ ބާރަކީ ދޭނުހޭ ކަލާ ލޯތްބާ ވާފާ މިއެދެވޭ ބޭނުން ޖަވާބު މި އެދޭ ލޯބިވާ ލޯބިވާ އަންހެން: "އޭ.... ހަމަ ޝާޢިރުންގެ ވައްތަރު" ފިރިހެން: "އަހަންނަކީ ޝާއިރެއް ނޫން. ކަލާގެ ލޯބީގާ މަސްތުވެފައިވާ މީހެއް" ޢިޝްޤީ އަސަރު ފޯރުވިހިނދުން މޭތެރޭ ހިނގާލީ ޢިޝްޤީ އަސަރު ފޯރުވިހިނދުން މޭތެރޭ ހިނގާލީ ޖިސްމަށް އިތުރު ދިރުން ލިބޭ ބާރެކޭ ތިބާއީ ތިޔައޭ ދިރުން ހިތަށްދޭ ޔާރަކީ ޔާރަކީ ދޭނުހޭ ކަލާ އޭ ދޭނުހޭ ކަލާ ފިރިހެން: "މީ ކުރާ ތަޢުރީފެއް. ހުޝާމަދެއް ނޫން" ނަލަނަލަ އޮމާން ފަރިސޫރައޭ ފެނިލުމުންނެޝާހީ ބަލަމުން މިހެން ފަހަތްޕުޅުން އަސަރުގާ ހިނގާނީ ތިޔައޭ ދިރުން ހިތަށްދޭ އާރަކީ އާރަކީ ދޭނުހޭ ކަލާ ލޯތްބާ ވާފާ މިއެދެވޭ ބޭނުން ޖަވާބު މި އެދޭ ލޯބިވާ ލޯބިވާ ދޭނުހޭ ކަލާ ލޯތްބާ ވާފާ މިއެދެވޭ ބޭނުން ޖަވާބު މި އެދޭ ލޯބިވާ ލޯބިވާ ހމ..................... ލާލަ...................... ހމ....................

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.