ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ މައެއް ބޭނުމެއްނެތޭ ލޯބިވާ ބިލޯ އެގެންދާށޭ އަން ދެންހެމޭ ކެރޭނެހޭ މިލްކާ ފައިސާއެކު ދީފިއްޔާ މައެދޭ އަރާމާ މެހެފިލް ކަލޭ ބޫލްގަވިއްޔާ ތޯތެރޭ ދީފާނު ޝާދީ ހެވޭ އުމުރުގަ ދޭށޭ އެދޭ ގޮތަކަށް ބުނާށޭ ވެވޭނެތޯ ނާނާ ޗާންދަރު ވާހިނދުތެރޭ ތޯތެރޭ ދީފާނު ޝާދީ ހާސްމަވާނޭ ދުނިޔޭން ބާރުނެތޭ ޖާނެއްގާ އާންކޭ މެރޭ ފެނޭހޭ ދާނޭހެ ހިތުން ފިލާ ތޯތެރޭ ދީފާނު ޝާދީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.