ބޯޅަ ކިންކިރި މާ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

މަޑުމަޑުންގޮސް ފަޑުވަމުން މަޑުމަޑުންގޮސް ފަޑުވަމުން އުޑުމަތީގާ އެހެރަ އަލިކަން ގޮސް ނެތުނީމާ ކޮންމެ ރެއަކުމެ ހަނދު އޮއްސި ކަޅުފޮއި އަނދިރިވެ ދަންވަރަށް ފަރިވެ ފޮޅޭ ބޯޅަ ކިންކިރިމާ ތަންގަނޑު އެންމެންނަށް އެނގޭ ބޯޅަ ކިންކިރިމާ ނަންބަރުން އެއްވަނަ ދެވޭ ބޯޅަ ކިންކިރިމާ އަނދިރި ބަނަ ދުނިޔެ ވީއޭ ވިއްސާރަ ގަދަވެ ގުގުރަނީއޭ ހަނދުގެ ކުލަމި ފަނޑުވެ މުޅިންޖެހޭ ރޯޅި ވައިގާ އެއްލި ބިންދާލި ރާޅާ (ކިންކިރިމާ) އެންމެންގެ ބޯޅަ (ކިންކިރިމާ) ނަންބަރު ސޯޅަ (ކިންކިރިމާ) ކޮއްލައިފި މޯޅި (ކިންކިރިމާ)

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.