ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ދޫންޏާ ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ދޫންޏާ އުނގުމަތީ އޮވެ ނިދާ ކައި ހަދާނެޔޭ ލޯބިކޮށް ގޮވާލުމުން ދެކޮޅު ހޯދަޔޭ އެނދު މަތީގަ ބޭއްވުމުން ފިރުކި ލާނެޔޭ ބައްޕަޔާއެކީ ކުޅެން އަބަދު ރޯނެޔޭ ދަސްވުމުން ހިނގާ ހަދަން ހާދަހާ އުފާވެޔޭ ރޯއިރުގާ ހާދަހާ ވަރެއް ބައްޕަޔަށް ވެޔޭ ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ޒުލޭޚާ ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ޒުލޭޚާ ވާށެ ލޯބި ކުއްޖަކަށް ބޮޑުވުމުން އިނގޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާ ވާށެ ދުރު އިނގޭ ދާނެޔޭ މި ބައްޕަވެސް ވަކިވެގެން އިނގޭ ރޯނެކަން އެދުވަހަކުން ބައްޕަޔަށް އެނގޭ ލޯބި ބައްޕަޔާ ވަކިން ނޭދެމޭ އުޅެން ބައްޕަ އުފާ ކޮށްދިނުމޭ ބޭނުމީ އިނގޭ ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ޒުލޭޚާ ޒުލޭޚާ ތީ މަގޭ ޒުލޭޚާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.