އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ

ރާގު: ޕަޗަމަލަ ޕޫވު

އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ ހެވިފަ އިނީތީ ގާތުގާ ނިކަން ލޯބިން ފެނުނޭ އޮމާން އަތުން ފިރުމާތި މޫނުގާ ތެދުވަން ކިޔާ ވަރުން ހޭލާ ހޯދިން ކައިރީގަ ހުރެދާނޭ ހީވެ ބެލީމޭ ހޯދާ ހެދީމޭ މާ ދަންވަރު ހޭލާ ހުވަފެން ސީދާ ވެއްޖެ އަދު ގައިމޭ ތިޔަ މޫނޭ ރޭ ނިދި ފިލުވާލީ ހިތުގާވާ އުފަލޭތީ ބުނެލަން ހެއްޔޭ؟ އިތުބާރާ އެކުގާ ހިތް ވަގުތުން ދެންހޭ؟ ވާލޯބި އެނގުނީމާ ދެރަކޮށްލަންހޭ ހީފާ މަލާމާތުން ބަސްބުނެ އިއްވީ ނަފުރަތު ވީހޭ ނިކަމެތި ކޮށްފާ އެކަމަކު ގައިމޭ އަޖުމަ ބަލާނަން ނުކުރާނަން ހިތުގާވާ އެދުމެއް ބާކީ ނުގަބޫލަސް ބުނެލަންހޭ އުއްމީދޭ ތިއީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.