އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ ސީދާވި ނަޒަރު ޒަހަރަކަށް ހަނާލި އެރޭގާ ވަރުވަރުގެ މުސީބަތުގެ ސަބަބުތޯ އަދި ނޭނގޭ އިންޒާރު އެކުރި ޔާރުގެ ޝަރުތެއް އަދި ނޭނގޭ ހިތް ފިސްވެ ދިޔައި ހިތް ފިސްވެ ދިޔައީއޭ މިހިތަށް ސޫރަވި ރޭގާ ހިތް ފިސްވެ ދިޔައީއޭ މިހިތަށް ސޫރަވި ރޭގާ ކީރިތި ނަލަ ސޫރަތު ތިޔަ ފެނިލާފަ ހުރުންހޭ އިންސާނަކި ބަދުނާމުވެ ބޭޒާރު ކުރުންހޭ ޢިޝްޤާ އެދޭ ޢިޝްޤާ ހެދި ހިތް ކަތިލެވި ހިތް ދަތި ކުރި ރޭގާ ޢިޝްޤާ ހެދި ހިތް ކަތިލެވި ހިތް ދަތި ކުރި ރޭގާ ޒާލިމް އެހުރީ ގާތު ނަޒަރު ދޭށެ ރަފީޤީ ހިތްނެތިކުރި އިންސާނެއް ދުރަށްލާފައެ އިޝްޤީ އޭ ވަޢުދު ތެރޭ އޭ ވަޢުދު ތެރޭގާ މިހިތް ފިއްސާލި އެރޭގާ އޭ ވަޢުދު ތެރޭގާ މިހިތް ފިއްސާލި އެރޭގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.