އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ

ރާގު: އަމިއްލަ

އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ ހިތްހެޔޮ ކުރައްވައްޗޭ އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާދެން މާފު ކޮށްދެއްޗޭ މާޒީ ހަނދާންކޮށް ރޮއެހަދާހާ ހިތް މަގޭ ދައްޗޭ ތިޔަ ނަން މިހިތުގާ އާކުރަން އަމުދުން މަށެއް ނޭދެން ލޯބިވާވަރު އަންގަގީ ހިތުގާ އަޅާވޭން ކިޔާލަދީ ތިޔަ އަރިހުގާހުރެ އުމުރު މުޅި ބޭކާރު ނޫންހޭވީ – *2 އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާ ދެން މާފުކޮށްދެއްޗޭ އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ ހިތްހެޔޮ ކުރައްވައްޗޭ އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާދެން މާފު ކޮށްދެއްޗޭ އާދޭސް ކުރާކަށް ދެން ނެތިން ފަހަތުން ދުވާކަށް އަދު ނެތިން ވޭނާ ތުރާ ދޭކަށް ނެތިން ބަރުބާދު ނޫންހޭވީ – *2 އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާ ދެން މާފުކޮށްދެއްޗޭ އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ ހިތްހެޔޮ ކުރައްވައްޗޭ އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާދެން މާފު ކޮށްދެއްޗޭ އާހަޔާތެއް އަދު ފަށަން އުފަލުން މިދުނިޔޭގާ އުޅެން ވިސްނަން އަލުން ބޭނުން ނެތޭ ވީރާނަ ނޫންހޭވީ – *2 އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާ ދެން މާފުކޮށްދެއްޗޭ އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ ހިތްހެޔޮ ކުރައްވައްޗޭ އަހަރެން ދަނީ ނިމިގެން މިތާދެން މާފު ކޮށްދެއްޗޭ މާޒީ ހަނދާންކޮށް ރޮއެހަދާހާ ހިތް މަގޭ ދައްޗޭ ތިޔަ ނަން މިހިތުގާ އާކުރަން އަމުދުން މަށެއް ނޭދެން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.