ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ވީޑިއޯ ލަވަތައް

އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

4.87 ހާސް

އާދަކޮށް މިމަގުން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

4.25 ހާސް

އާދޭސް

އަޙްމަދު އާމިރު

7.38 ހާސް

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ

ޢަލީ ރަމީޒު

10.07 ހާސް

އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

2.45 ހާސް

އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި

ޢަލީ ރަމީޒު

4.97 ހާސް

އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.78 ހާސް

އަކިރި ދެމޭ

މުޙައްމަދު މާޖިދު

4.13 ހާސް

އަލި ނޫރު

އައިޝަތު ސާނިހާ އަޙްމަދު

1.38 ހާސް

އަމާންކަން މި ހޯދާ

ޚަލީލް

2.13 ހާސް

އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ

ޢަބްދުލް ބާރީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

681

އަސްލު ޙާލަތު

މުޚުތާރު އާދަމް

5 ހާސް

އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

957

އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

1.52 ހާސް

ބައްޕަގެ ލޯ

ޢަބްދުލް ބާރީ

4.79 ހާސް

ބީހިލާ

އުނޫޝާ ޢިމާދު

4.25 ހާސް

ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

1.15 ހާސް

ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

6.52 ހާސް

ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ

އަޙްމަދު އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

5.19 ހާސް

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ

ޚަލީލް

4.62 ހާސް

ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

8.14 ހާސް

ޗަކަ

އިސްމާއިލް އައްފާން

5.74 ހާސް

ޗިސް ޗިސް

ޝިއުޒް

2.74 ހާސް

ދީވާނާވޭ މޫސުން

މުއާވިޔަތު އަންވަރު

4.98 ހާސް

ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.77 ހާސް

ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން

އިބްރާހިމް އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

972

ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

2.56 ހާސް

ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.05 ހާސް

ދީފީމޭ

ޙަސަން އިލްހާމް

ޝިފާ ތައުފީޤު

4.9 ހާސް

ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ

އިބްރާހިމް ފުޅު (މަސްއޮޑި)

774

ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ

އިބްރާހިމް ފުޅު (މަސްއޮޑި)

369

ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

675

ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

3.77 ހާސް

ދޭށޭ ތި އަސަރު

އިބްރާހިމް ފުޅު (މަސްއޮޑި)

1.89 ހާސް

ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

4.16 ހާސް

ދުނިޔެ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

4.73 ހާސް

އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

440

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

116 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

43 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

6.11 ހާސް

12.34 ހާސް

5.62 ހާސް

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރައިވަރެއް ހެދީމާ

6.68 ހާސް

11.09 ހާސް

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

7.01 ހާސް

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

4.33 ހާސް

4.98 ހާސް

7.09 ހާސް

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

3.52 ހާސް

މީނާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ބިކަ ޙާލު

3.02 ހާސް

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

1.24 ހާސް