ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ހާދަ ފަރިއޭ ދޮން ދޮން މޫނޭ
ހީލާށޭ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ޗާލު ބާޣުން މަލެކޭ ކަލާޔަކީ
ބަނިޔާދަންވީ ގޮމައެކޭ ނާޒުކީ
ސިހުރީ ބާރެއް ސޫރައިގާވި ޖާދުވީ ބިންމަތީގާ،
ވާ ހަނދާއޭ ހިޔް ދެވުމުން
ވީގޮތެކޭ މީ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ތާޒާވީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރަންހޭ
ދާވަނީގާ ހިޔް ފެންވަރުވަންހޭ
ކިރުދޫންޔާއޭ ހާލި ވީ ދެން ކޮންތާކުހޭ
ނިޔްކުރީގާ، ބޮސްދެވޭތޯ
އެދި ހުރީމޭ ގާތުގާ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ނޫރާނީ ރަން އެދި ދާ މަހީގާ
އިނގިލީގާވާ ނަލަ އަނގޮޓީގާ
ލިޔެލާދޭށޭ އާޥާރާއެކޭ މީ މާފު ދޭށޭ،
ނޭންގުނީ'އޭ ހިއްސުތަކަށް ވީގޮތެކޭ މީ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ހާދަ ފަރިއޭ ދޮން ދޮން މޫނޭ ހީލާށޭ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. އާދަކޮށް މިމަގުން
  2. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
  3. އޭރު ދިންހާ އުފާ
  4. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
  5. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
  6. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
  7. ރާނީ ދޮން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާޒުބި އަސަރު

މުޚުތާރު އާދަމް

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެހޯދި އުފާތަކާ

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޙަސަން އިލްހާމް

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗަކަ

ޝިފާ ތައުފީޤު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީސާ މޫސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ޝިފްނާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން

މީނާ ސަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

އައިޝަތު ސާނިހާ އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިލާހީ ނޫރު

ޒަހިއްޔާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ