Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bappage loa


test

ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ
ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ
ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ
ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ
ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ
ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ
ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ދޫންޏާ
ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ދޫންޏާ

އުނގުމަތީ އޮވެ ނިދާ ކައި ހަދާނެޔޭ
ލޯބިކޮށް ގޮވާލުމުން ދެކޮޅު ހޯދަޔޭ
އެނދު މަތީގަ ބޭއްވުމުން ފިރުކި ލާނެޔޭ
ބައްޕަޔާއެކީ ކުޅެން އަބަދު ރޯނެޔޭ
ދަސްވުމުން ހިނގާ ހަދަން
ހާދަހާ އުފާވެޔޭ
ރޯއިރުގާ ހާދަހާ ވަރެއް ބައްޕަޔަށް ވެޔޭ
ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ
ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ
ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ
ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ
ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ޒުލޭޚާ
ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ޒުލޭޚާ

ވާށެ ލޯބި ކުއްޖަކަށް ބޮޑުވުމުން އިނގޭ
ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާ ވާށެ ދުރު އިނގޭ
ދާނެޔޭ މި ބައްޕަވެސް ވަކިވެގެން އިނގޭ
ރޯނެކަން އެދުވަހަކުން ބައްޕަޔަށް އެނގޭ
ލޯބި ބައްޕަޔާ ވަކިން ނޭދެމޭ އުޅެން
ބައްޕަ އުފާ ކޮށްދިނުމޭ ބޭނުމީ އިނގޭ
ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ
ހިތްދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެން ވޭ
ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ
ވާނެގޮތެއް މާދަމައިން ނޭނގިފާ ރޮވޭ
ދޫންޏާ ބައްޕަގެ ޒުލޭޚާ
ޒުލޭޚާ ތީ މަގޭ ޒުލޭޚާ

Bappage loa foodhi karuna aadhey
Hiyy dhathikan dhuniye vashaigen vey
Bappage loa foodhi karuna aadhey
Hiyy dhathikan dhuniye vashaigen vey
Vaane gotheh maadhamain neyngifaa rovey
Vaane gotheh maadhamain neyngifaa rovey
Dhoongna bappage dhoongna
Dhoongna bappage dhoongna

Ungumathee ove nidhaa Kai hadhaaneyey
Loabikoh govaalumun dhekolhu hoadhayey
Endhumatheega beyvvumun firukilaaneyey
Bappayaa ekee kulhen abadhu roaneyey
Dhasvumun hingaa hadhan
Haadhahaa ufaaveyey
Roa irugaa haadha vareh bappayah veyey
Bappage loa foodhi karuna aadhey
Hiyy dhathikan dhuniye vashaigen vey 
Vaane gotheh maadhamain neyngifaa rovey 
Vaane gotheh maadhamain neyngifaa rovey 
Dhoongna bappage zuleykha
Dhoongna bappage zuleykha

Vaashe loabi kujjakah boduvumun ingey
Neydhevey amaluthakaa vaashe dhuru ingey
Dhaaneyey mi bappa ves vakivegen ingey
Roanekan edhuvahakun bappayah engey
Loabi bappayaa vakin neydhemey ulhen ingey
Bappa ufaa kohdhinumey beynumee ingey

Bappage loa foodhi karuna aadhey 
Hiyy dhathikan dhuniye vashaigen vey 
Vaane gotheh maadhamain neyngifaa rovey 
Vaane gotheh maadhamain neyngifaa rovey 
Dhoongna bappage zuleykha 
Zuleykha thee magey zuleykha

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.