Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mi raajjeyge saafu vai


test

މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި ލިބި ހެލިލަމުންދާ ފަންތަކާ
މި ދޮންވެލި ތުނޑީގެ ހުދުހުދު މާ ހިމުން ދޮންވެލި ތަކާ
ތަސައްވަރު މިކޮށްދޭ ގުދުރަތީ މިސާލު
ހިތަށް ކުރުވަމުންދޭ މާކުރީ ޚިޔާލު

މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި ލިބި ހެލިލަމުންދާ ފަންތަކާ
މި ދޮންވެލި ތުނޑީގެ ހުދުހުދު މާ ހިމުން ދޮންވެލި ތަކާ
ތަސައްވަރު މިކޮށްދޭ ގުދުރަތީ މިސާލު
ހިތަށް ކުރުވަމުންދޭ މާކުރީ ޚިޔާލު

ކުޑަކުޑަ ކުއްޖަކު ބޮޑުވަމުންދާއިރު
ވަގުތުމެ މަޑުނުވެ ވޭތުވެ ދާއިރު
ގެދޮރުމެ ކުދަނުވެ ތަންތަން އޮތް އިރު
ވަލުފެން ލޮނުނުވެ ރަނގަޅަށް ހުރިއިރު
ރުށް ގަސް މަދުނުވެ ހިތަކަށް އޮތް އިރު
ގިނަ ގުނަ ރަށް ތައް ނުގިރާ އޮތް އިރު
ވިލު ފަޅު ތިލަ ފަރު ހަޑިނުވެ އޮތް އިރު
އެގިއެގި ވާތީ އެޒަމާން އެފަހަރު ތާ

މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި ލިބި ހެލިލަމުންދާ ފަންތަކާ
މި ދޮންވެލި ތުނޑީގެ ހުދުހުދު މާ ހިމުން ދޮންވެލި ތަކާ
ތަސައްވަރު މިކޮށްދޭ ގުދުރަތީ މިސާލު
ހިތަށް ކުރުވަމުންދޭ މާކުރީ ޚިޔާލު

މެދުއުމުރަށް ފަހު ވިސްނާލާއިރު
ވަގުތުމެ މަޑުނުވެ އަދިވެސް ދާއިރު
ގެދޮރުމެ ކުޑަވެފަ ތަން މަދު ވާއިރު
ވަޅުފެން ލޮނުވެފަ ކަމުނުމެދާއިރު
ރުއްގަސް މަދުވެފަ އަމުދުން ނެތްއިރު
މިދުވަހު ރަށްތައް ގިރަމުން ދާއިރު
ވިލު ފަޅު ތިލަ ފަރު ހަޑިކޮށް ވާ އިރު
ދެކެމުން ދާތީ މިޒަމާން ދާއިރު ތާ

Mi raajjeyge saafu vai libi helilamun dhaa fanthakaa
Mi dhonveli thun'deege hudhu hudhu 
maa himun dhonveli thakaa
Thasavvaru mi kodhdhey gudhurathee misaalu
Hithah genuvamundhey maa kuree khiyaalu

Mi raajjeyge saafu vai libi helilamun dhaa fanthakaa
Mi dhonveli thun'deege hudhu hudhu 
maa himun dhonveli thakaa
Thasavvaru mi kodhdhey gudhurathee misaalu
Hithah genuvamundhey maa kuree khiyaalu

kudakuda kujjaku boduvamun dhiyairu
vaguthume madunuve veythuve dhiyairu
Gedhoru me kudanuve thanthan oi iru
Valhufen lonunuve rangalhah huri iru
Ruhgas madhunuve hithakah oi iru
Gina guna rah thah nugiraa oi iru
Vilu falhu thila faru hadi nuve oi iru
Egi egi vaathee e zamaan efaharu thaa

Mi raajjeyge saafu vai libi helilamun dhaa fanthakaa
Mi dhonveli thun'deege hudhu hudhu 
maa himun dhonveli thakaa
Thasavvaru mi kodhdhey gudhurathee misaalu
Hithah genuvamundhey maa kuree khiyaalu

Medhu umurah fahu visnaalaa iru
Vaguthume madunuve adhives dhaa iru
Gedorume kudavefa than madhu vaa iru
Valhufen lonuvefa kamu nume dhaairu
Ruhgas madhuvefa amudhun nei iru
Midhuvahu rah thah giramun dhaairu
Vilu falhu thila faru hadi koh vaairu
Dhekemun dhaathee mizamaan dhaaa iru thaa

Mi raajjeyge saafu vai libi helilamun dhaa fanthakaa
Mi dhonveli thun'deege hudhu hudhu 
maa himun dhonveli thakaa
Thasavvaru mi kodhdhey gudhurathee misaalu
Hithah genuvamundhey maa kuree khiyaalu

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.