Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee


test

ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ
ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ
ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ
ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ
އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ
ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ

ޖަވާހިރުން ލޯ ދިއްލަލީމާ
ވިންދު ޖަހާ މޭ ރޫޅޭނޭ
ދީވާނާވާ ޗާލުކަން ވާ ޖާދޫ ދިރުވާތީ މޫނޭ
އޯ...
ޖާޒުބީ ސިހުރުގާ ކަތި ނަޒަރުން އާވާރާވޭތާ
ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ
ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ
އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ
ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ

ނަޔާ މަލޭތީ ހޭލަންވީމާ ޖައްވުން ރާގު ޖަހާލާނޭ
ގަޔާވެ ފިޔަތައް ހުޅުވާލީމާ މަސްތުން ޒާރު ފުރާލާނޭ
އޯ...
ތޫނު ތޫނު ކަށި ހެރެން މި ހެރެނީ ގާތުން ތާއެ ހިތަށް
ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ
ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ
އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ
ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ

މޫރިތި ކަމުގާ މަލަކާއޭތީ ސޫރަ ޒަމާނަށް ކުރަހާނޭ
ހޫރެކެ ބިމުގާ ފެނިފާވީތީ ނޫރުގެ ތާޖެއް އަޅުވާނޭ
އޯ...
ކޫރު ކޫރު މި ދެހިތުން ދެހިތުގާ އަޅުވާލަން ބޭނުން ތާ
ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ
ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ
އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ
ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ

hoadheyey edhi hithugaa vaathee roave hiyy andhaathee
furusathdheynuthoa ey ishqee mirey
hoadheyey edhihithugaa vaathee roave hiyy andhaathee
furusath dheynuthoa ey ishqee mirey
aaekeybune thiya fari raani javaabeh nudheythee
veynaa hoonu genuvaa mi aahun furey

 javaahirun loa dhillaaleemaa
vindhu jahaa mey roolheyney
dheewaanaavaa chaalukan vaa jaadhoo dhiruvaa thee mooney
oh.......
jaazubi sihuru gaa kathi nazarun aavaaraavey thaa
hoadheyey edhi hithugaa vaathee roave hiyyandhaathee
furusath dheynuthoa ey ishqee mirey
aaekeybune thiya fari raani javaabeh nudheythee 
veynaa hoonu genuvaa mi aahun furey

nayaa maley thee heylanveemaa javvun raagu jahaalaaney
gayaave fiyathah hulhuvaaleemaa masthun zaaru furaalaaney
oh..........
thoonu thoonu kashi heren mi hereny gaathun thaae hithah
hoadheyey edhi hithugaa vaathee roave hiyy andhaathee
furusath dheynuthoa ey ishqee mirey
aaekey bune thiya fari raani javaabeh nudheythee
veynaa hoonu genuvaa mi aahun furey

moorithi kamugaa malakaa ey thee soora zamaanah kurahaaney
hooreke bimugaa fenifaa vee thee nooruge thaajeh alhuvaaney
oh.......
kooru kooru mi dhe hithun dhe hithugaa alhuvan beynun thaa
hoadheyey edhi hithugaa vaathee roave hiyyandhaathee
furusath dheynuthoa ey ishqee mirey
aaekey bune thiya fari raani javaabeh nudheytgee
veynaa hoonu genuvaa mi aahun furey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.