Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ބުޅަލެއްގެ އުޅުމޭ ހުންނަނީ
ދަންވަރަށް ލޯ ހުޅުވާލަނީ
އަޑުގަދަ ކުރަމުން ރަށް ކުޑަކުރަނީ
ހޭވެރިކަން އެބަހުރިބާ؟

ކޮރަކައްޔެއް ދާހެން މޫސަ އެހެރަ ފައިބައިގެން ދަނީ
ގޮސް ކައްސާލީ

ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް
ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް
ޗަކަ ޗަކަ ކައްސާލީ
ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް
ޗަކަ ޗަކަ ވަޅުގަނޑަކަށް
ޗަކަ ޗަކަ ކައްސާލީ

ހަމަ ނޭވާ ލުމެއް ނެތި އެނބުރެނީ
ސައްވީސް ގަޑިއިރު މަދުވެފާ
ހަލަނި ހަލަނިކޮށް އުޅޭ މަތަނުވޭ
ދެތަނުން އެއްފަހަރާ ފެނިދާނޭ

ހަތަރެސް ފައިގަ ޗަކަ
ފުށްކިބައިން ފުންނާބަށް ޗަކަ
ދެން ދެރަނުވާންވެ ގޮސް ގަސްތު ފުންމާލީ

Bulhalegge ulhumey hunnanee
Dhanvarah loa hulhuvaalanee
Adu gadha kuramun rah kuda kuranee
Heyverikan ebahuri baa ?

Korakayyeh dhaahen Moosa ehera faibaigen dhanee.
Gos kasaalee..

Chaka.. Chaka valhugandakah Chaka Chaka valhugandakah Chaka Chaka kassaalee
Chaka Chaka valhugandakah Chaka Chaka Chaka valhugandakah Chaka Chaka kassaalee

Hama neyvaa lumeh nethi emburenee
Savvees gadi iru madhu vefaa
Halani halani koh ulhey mathanuvey
Dhethanun effaharaa fenidhaaney

Hathares faigaa Chaka
Fukkibain funnaabah Chaka
Dhen dhera nuvaanve gos gasthu fumMarley

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.