ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭގޮތްވޭ

މޫސާ ސަމާއު

އައިޝަތު މާއިން ރަޝީދު

ޅެން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

3.41 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ،
ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިއްޔްވޭ،
ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ،
ކައްނޭގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ،
ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ،
ދުލުން ބަޔާން ކުރަން ދަތި ވެއްޖެޔޭ،
ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ،
ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިތްވޭ،
ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ،
ކައްނޭންގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ،
ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ،
ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތިވެއްޖޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.
******************
ބީހިލާ މި ރޯޅި ވައިން ހިތަށް އަރާމު ގެނުވައޭ،
ތިބާގެ ބީހިލުން ފަދައޭ،
ހިތާ މެޔާ މި ނާރުތަކު ތެރޭގަ ފިނިކަމެއް ވޭއޭ،
ތެދޭ އަސަރު ފިލާ ނުދޭއޭ،
މަސްޠްޔް ބާރެއްގާ ހިއްޔް ޖެހިދޭ،
އިޝްޤީ އޮއިވަރުގާ ހިއްޔް ބެހިދޭ،
ވޭއޭ އެތަށް މި އިހުސާސް ކެތްނުވާ،
ވޭއޭ އެތަށް މި އިހުސާސް ކެތްނުވާ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.
******************
ހޯދަދޭނަމޭ އުފާ ކަލާ އެދޭ މި އެއްމެހާ،
ޔަޤީނޭ ދުނިޔެއިން ޔާރާ،
ހިޔަނި ފަދައިން ކަލާގެ ވާނަމޭ އެކީގަ ރޭދުވާ،
ނުދާނަމޭ ދުރަށް ޔާރާ،
އައްނާށޭ ފޮރުވާލަން މޭގާ،
ދަތިވެއްޖޭ ހުރުމަށް ހަމަ ހޭގާ،
ތިލޯބި އެދި ވޭއޭ ހިއްޔް ކެތްނުވާ،
ތިލޯބި އެދި ވޭއޭ ހިއްޔް ކެތްނުވާ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ،
ކައްނޭންގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ،
ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ،
ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތިވެއްޖޭ،
ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ،
ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިއްޔްވޭ،
ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭގޮތްވޭ
  1. ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭގޮތްވޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޫރަ

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާޒުބި އަސަރު

ޢަބްދުއްސަމީއު

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ރީތި މޫނު

މުޚުތާރު އާދަމް

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެހޯދި އުފާތަކާ

މުމްތާޒް މޫސާ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

ޙަސަން އިލްހާމް

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

ފާތުމަތު ރައޫފް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހޭވާ ހޭވާ

އުމަރު ޒާހިރު

12 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

މޫސާ ސަމާއު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭގޮތްވޭ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތާ ރޫޙުން

ޢަބްދުލް ރައޫފް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް