Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gaumah ai minivan


test

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ
އައުދާނަ އިތުރު އަބުޠާލުންނަށް
ޒިކުރާގެ މަލުން މި ވެދުން ކުރަނީ

މާޒީގެ އުޖާލާ މަންޒަރުތައް 
މާރީތި އުފާވެރި ކުރެހުންތައް
ދާތީ އަދު ހާމަ ވަމުން ކުލަތައް
ތާރީޚު އަލުން މި އިޢާދަ ވަނީ

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

ދިވެހިންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި ބިމުގާ
ދިވެހިންގެ މުބާރިކު ފެހި ދަނޑުގާ
ދިވެހިންގެ މުރާލިކަމާ އެކުގާ
ރުވަމުން ދިޔަ ގަސްތައް ފޯދި ދަނީ

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

ފިސްފިސްވެ މުޅިން ދިޔަޔަސް ވިރިގެން
ފަސްދާނު ލެވުނު ކަށިތައް ނެތިގެން
އިސްނެންގެވި ކާބަފައިން ދެއްވާ
އަސްލީ މިނިވަން ރޫޙޭ ލިބެނީ

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

ދިނިގެން އަދު ގައުމު މިދާ ހިނދުގާ
މިނިވަން ދިދައެއްގެ ހިޔާ ދަށުގާ
އުނިކަން ނެތް ރޫޙާނީ ބިމުގާ
ހިނިތުންވާ މޫނުތަކޭ ފެނުނީ

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

މަތިވެރި ވި ދިވެހި އަޖުދާދުންނަށް
މަތިމައްޗަށް ހުންނަ މި ސާބަސް ތައް
ފަތިފައްޗަށް އަމުނައިގެން މިގޮތަށް
މަތިވެރި ޝުކުރެއް ވެވެމުން މިދަނީ

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ
އައުދާނަ އިތުރު އަބުޠާލުންނަށް
ޒިކުރާގެ މަލުން މި ވެދުން ކުރަނީ

ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
ދައުރުން މި ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee
Audhaana ithuru abthaalunnnah
Zikuraage malun mi vedhun kuranee

Maazeege ujaalaa manzaruthah
Maareethi ufaaveri kurehunthah
Dhaathee adhu haama vamun kulathah
Thaareekhu alun mi iaadha vanee

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee

Dhivehinge mi izzaitheri bimugaa
Dhivehinge mubaariku fehi dhandugaa
Dhivehinge muraali kamaa ekugaa
Ruvamun dhiya gasthah foadhi dhanee

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee

Fisfisve mulhin dhiyayas virigen
Fasdhaanu levunu kashithah nethigen
Isnengevi kaabafain dhevvaa
Aslee minivan roohey libenee

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee

Dhinigen adhu gaumu midhaa hindugaa
Minivan dhidha egge hiyaa dhashugaa
Unikan nei roohaanee bimugaa
Hinithun vaa roohu thakey fenunee

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee

Mathiveri vi dhivehi ajudhaadhunnah
Mathi machchah hunna mi saabas thah
Fathi fachchah amunaigen migothah
Mathiveri shukureh vevemun midhanee

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee
Audhaana ithuru abthaalunnnah
Zikuraage malun mi vedhun kuranee

Gaumah ai minivan nooraanee
Dhaurun mi han'dhaan thah aakuranee

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.