Search by Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jehilunve mey thelhey

lyricist: Unknown
Album: Unknown Album

Artist:
Ali Rameez


Ali Rameez & Shifa Thaufeeq

Jehilunve mey thelhey goih vey
Gai baaru dhoove dhaa goih vey
Maa kairi vaa goih ve seedhaa lolaa loa veleemaa
Haadhahaa loabivey
Haadhahaa loabivey 
Haadhahaa loabivey 
Hiyy mey therey fithen ulhey
Ley dhauruvun thedhey nuvey
Maa kairi vaa goih ve seedhaa lolaa loa veleemaa 
Haadhahaa loabivey 
Haadhahaa loabivey 
Haadhahaa loabivey 


Thuni thuni fathi hashi hedhi huri iskolhu libi huri hooru paree ey
Finifen jambeke niyanethi moonekey rivethi chaalu malaaey
Fenifaa aagama vevenee ey hama kulhadhunvantha kamaaey
Feneyey kulhu thiki dhaairu vaki vaki aligadha hulhevi handhaaey
Thiyaey edhey araamakee 
Hoadhan ulhey naseebakee
Yaaraage masthee nazaru fenna ihusaasvee maa
Haadhahaa loabivey 
Vaahithun loabivey
Vaahithun loabivey 


Hissuthakaa kulhe neyngi hithaa tholhe edhi huri goih dheynveebaa
Abadhu khusaamadhu neyngi kuraa hindhu mi hithuge haalu engeybaa
Dhiri hurihaa hindhu hithuge maqaasidhu oiygoiyves engeneebaa
Dheyname lazzath edhihuri raahathu thedhuveri loabi vaneebaa
Jaanaa furaana dheynamey
Yaaraage loabi beynumey
Dheyshey hifaa meeru loabi ge meyvaa dhineemaa
Haadhahaa loabivey 
Vaahithun loabivey 
Vaahithun loabivey 
Jehilunve mey thelhey goih vey 
Gai baaru dhoove dhaa goih vey 
Maa kairi vaa goih ve seedhaa lolaa loa veleemaa 
Haadhahaa loabivey 
Vaahithun loabivey 
Vaahithun loabivey

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ ގޮތްވޭ
ގައިބާރު ދޫވެ ދާ ގޮތް ވޭ
މާކައިރި ވާގޮތްވެ ސީދާ ލޮލާލޯ ވެލީމާ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހިތް މޭތެރޭ ފިތެން އުޅޭ 
ލޭ ދައުރުވުން ތެދޭ ނުވޭ
މާކައިރި ވާގޮތްވެ ސީދާ ލޮލާލޯ ވެލީމާ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ

ތުނިތުނި ފަތިހަށި ހެދިހުރި އިސްކޮޅު ލިބިހުރި ހުރު ޕަރީއޭ
ފިނިފެން ޖަންބެކެ ނިޔަނެތި މުނެކެ ރިވެތި ޗާލު މަލާއޭ
ފެނިފާ އާގަމަ ވެވެނީއޭ ހަމަ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއޭ
ފެނެޔޭ ކުޅުތިކި ދާއިރު ވަކިވަކި އަލިގަދަ ހުޅެވި ހަނދާއޭ
ތިޔައޭ އެދޭ އަރާމަކީ
ހޯދަން އެދޭ ނަސީބަކީ
ޔާރާގެ މަސްތީ ނަޒަރު ފެންނަ އިހުސާސް ވީމާ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ވާހިތުން ލޯބިވޭ
ވާހިތުން ލޯބިވޭ

ހިއްސު ތަކާ ކުޅެ ނޭނގި ހިތާ ތޮޅެ އެދި ހުރި ގޮތް ދޭންވީބާ
އަބަދު ޚުޝާމަދު ނޭގި ކުރާ ހިނދު މިހިތުގެ ހާލު އެނގޭބާ
ދިރިހުރިހާ ހިނދު ހިތުގެ މަގާސިދު އޮތްގޮތްވެސް އެގެނީބާ
ދޭނަމޭ ލައްޒަތު އެދިހުރި ރާހަތު ތެދުވެރި ލޯބި ވަނީބާ
ޖާނާ ފުރާނަ ދޭނަމޭ
ޔާރާގެ ލޯބި ބޭނުމޭ
ދޭށޭ ހިފާ މީރު ލޯބީގެ މޭވާ ދިނީމާ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ވާހިތުން ލޯބިވޭ
ވާހިތުން ލޯބިވޭ

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ ގޮތްވޭ
ގައިބާރު ދޫވެ ދާ ގޮތް ވޭ
މާކައިރި ވާގޮތްވެ ސީދާ ލޮލާލޯ ވެލީމާ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހާދަހާ ލޯބިވޭ
ހާދަހާ ލޯބިވޭRecent posts

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago

Posted by: Admin - 1 week ago