Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ishaaraaiy koh balaalaanee


test

ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

ޝައްކު ނުކުރާށޭ އަހާށޭ ހިތުގެ ފަރިފަރި ސޫރަތީ
މަޑުމަޑުން ފިރުމާލަދޭށޭ ނުކެރިފާ ހުރެދާނެތީ
ޝައްކު ނުކުރާށޭ އަހާށޭ ހިތުގެ ފަރިފަރި ސޫރަތީ
މަޑުމަޑުން ފިރުމާލަދޭށޭ ނުކެރިފާ ހުރެދާނެތީ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

ހީވަނީ ސިއްރުން އުޅޭހެން ހޯދުމަށް އަހަރެންގެ ހާލު
ތިޔަވަރަށް ދެރަކޮށްނުލާށޭ ސާފުކޮށްދެވުނީމަ ޙާލު
ހީވަނީ ސިއްރުން އުޅޭހެން ހޯދުމަށް އަހަރެންގެ ހާލު
ތިޔަވަރަށް ދެރަކޮށްނުލާށޭ ސާފުކޮށްދެވުނީމަ ޙާލު
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

ވާހަނދާނުން ލޯ ނުމެރިފާ އެކަނިއޮވެވޭ ދާނުގާ
ބޭނުމީ ތިޔަ ލޯބި ލިބުމޭ ހޭދަކުރުމަށް ގާތުގާ
ވާހަނދާނުން ލޯ ނުމެރިފާ އެކަނިއޮވެވޭ ދާނުގާ
ބޭނުމީ ތިޔަ ލޯބި ލިބުމޭ ހޭދަކުރުމަށް ގާތުގާ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ
ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ ގަޔާވީމާ ނޫންހޭ
ބުނެބަލަ އިތުބާރާ އެކީ ލޯބި ވޭހޭ

Ali Rameez &Fazeela Amir

Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey 

Shakku nukuraashey ahaashey hithuge fari fari soora thee
Madu madun firumaala dheyname nukerifaa huredhaanethee
Shakku nukuraashey ahaashey hithuge fari fari soora thee 
Madu madun firumaala dheyname nukerifaa huredhaanethee 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 

Heevanee sirrun ulheyhen hoadhumah aharenge haal
Thiyavarah dherakoh nulaashey saafu kohdhevuneema haal
Heevanee sirrun ulheyhen hoadhumah aharenge haal 
Thiyavarah dherakohnulaashey saafu kohdhevuneema haal
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 

Vaa handhaanun loa numerifaa ekani ovevey dhaanugaa
Beynumee thiya loabi libumey heydha kurumah gaathugaa
Vaa handhaanun loa numerifaa ekani ovevey dhaanugaa 
Beynumee thiya loabi libumey heydha kurumah gaathugaa
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey 
Ishaaraaiy koh balaalaanee gayaaveemaa noonhey 
Bunebala ithubaaraa ekee loabivey hey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.