Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Loabivaayaa nulaa


test

ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނުޅެވޭނޭ އިނގޭ
ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނުޅެވޭނޭ އިނގޭ
ތީ މަގޭ ހިތް އެދޭ ލޯބިވެރިޔާ އިނގޭ

ބޭނުމީ ގާތުގާ ލޯބިވާ ވުން އިނގޭ
ބޭނުމީ ގާތުގާ ލޯބިވާ ވުން އިނގޭ
ހިތް ވަނީ އަދު ތި ލޯބީގަ ބެދިފާ އިނގޭ
ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނުޅެވޭނޭ އިނގޭ

ދަންނަހާ އެންމެނާ މާތަފާތޭ ކަލާ
ހާދަ ކުޅަދާނައޭ ލޯބި އަތުލަން ކަލާ
ގާތްވެލާ ގޮތް އަހަންނާ މޮޅީއޭ ކަލާ
ލަންބުވާލީ މި ހިތް ނޭނގި ހުއްޓާ ކަލާ
ލަންބުވާލީ މި ހިތް ނޭނގި ހުއްޓާ ކަލާ

މާނަ ލޯބީގެ ސިއްރުން ކިޔާދީބަލާ
މާނަ ލޯބީގެ ސިއްރުން ކިޔާދީބަލާ
މަޑުމަޑުން ޚާއްސަ ވެއްޖޭ މިހިތުގާ ކަލާ
ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނުޅެވޭނޭ އިނގޭ

ބޭރު ވެއްޖޭ މި ހިތް އިޚްތިޔާރުން މަގޭ
އިޝްގު ހިތުގާ މަގޭ ރޯވެ އަންދަނީ އިނގޭ
ކެތްނުވާނޭ ކަލާޔާ ވަކިން ދެން އިނގޭ
ހީވަނީ ހިތް މަގޭ މޮޔަވަނީ ހެން އިނގޭ
ހީވަނީ ހިތް މަގޭ މޮޔަވަނީ ހެން އިނގޭ

ހުއްޓި ދާހެން މި ނޭވާ އުޅޭނަން އިނގޭ
ހުއްޓި ދާހެން މި ނޭވާ އުޅޭނަން އިނގޭ
މަރުވުމުން ބާއްވަ ދޭނީ ތި އުނގުގާ އިނގޭ

ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނުޅެވޭނޭ އިނގޭ
ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނުޅެވޭނޭ އިނގޭ
ތީ މަގޭ ހިތް އެދޭ ލޯބިވެރިޔާ އިނގޭ

Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey
Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey 
Thee magey hiyy edhey loabiveriyaa ingey

Beynumee gaathugaa loabivaa vun ingey
Beynumee gaathugaa loabivaa vun ingey
Hiyy vanee adhu thi loabeega bedhifaa ingey
Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey 

Dhannahaa emmenaa maa thafaathey kalaa
Haadha kulhadhaanayey loabi athulan kalaa
Gaaih velaa goih ahannaa molheeyey kalaa
Lanbuvaalee mi hiyy neyngi huttaa kalaa
Lanbuvaalee mi hiyy neyngi huttaa kalaa 

Maana loabeege sirrun kiyaadheebalaa
Maana loabeege sirrun kiyaadheebalaa
Madu madun haassa vejjey mihithugaa kalaa
Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey 


Beyru vejjey mi hiyy ikhthiyaarun magey
Ishq hithugaa magey roave andhanee ingey
Kehnuvaaney kalaayaa vakin dhen ingey
Heevanee hiyy magey moya vanee hen ingey
Heevanee hiyy magey moya vanee hen ingey 

Hutti dhandhen mi neyvaa ulheynan ingey
Hutti dhandhen mi neyvaa ulheynan ingey 
Maruvumun baavva dheynee thi ungugaa ingey

Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey 
Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey 
Thee magey hiyy edhey loabiveriyaa ingey 
Loabivaayaa nulaa noolheveyney ingey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.