Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aslu haalathu


test

އަސްލު ހާލަތު ބުނެވޭހޭ ކުރިމަތި ލާން ވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ
ނާރުތައް ލޭ މިހިނގާ އުތުރޭ ގޮތް ވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ
އަސްލު ހާލަތު ބުނެވޭހޭ ކުރިމަތި ލާން ވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ

ތޫނުފިލި ކަމުގެ ދަލުގާ ލޯ މި ބަނދެވި ގައިދު ކުރޭ
ހާލު އަންގަން މި ދުލަށް ހިތް އެބަ މަޖުބޫރު ކުރޭ
ތޫނުފިލި ކަމުގެ ދަލުގާ ލޯ މި ބަނދެވި ގައިދު ކުރޭ
ހާލު އަންގަން މި ދުލަށް ހިތް އެބަ މަޖުބޫރު ކުރޭ
ހަރަކާތެއްނެތި ތުންފަތް ގަނޑުވާ ގޮތްވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ

ދެން މިހެންވީތި ހިމޭން ރޭ މި ނިމެނީ ބާއޭ
ޝައްކުގާ ހުރެމެ އެދުންފާޅުކުރަން ވީ ބާއޭ
ދެން މިހެންވީތި ހިމޭން ރޭ މި ނިމެނީ ބާއޭ
ޝައްކުގާ ހުރެމެ އެދުންފާޅުކުރަން ވީ ބާއޭ
އެފަދަ މިނިވަންވި މަގާމެއް ނުލިބޭ ގޮތް ވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ

ބަލާށެ ތަރިތަކުން ހަނދުވަށާ ވި ދަރުބާރޭ
މިސާލު ދެއްކި އުޑުން ބިންމަތީގަ ހާމަ ކުރޭ
ބަލާށެ ތަރިތަކުން ހަނދުވަށާ ވި ދަރުބާރޭ
މިސާލު ދެއްކި އުޑުން ބިންމަތީގަ ހާމަ ކުރޭ
އިސްވެ ބުނެވޭހޭ އިތުބާރު ކެނޑޭ ގޮތް ވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ
އަސްލު ހާލަތު ބުނެވޭހޭ ކުރިމަތި ލާން ވީމާ
ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ ނުކެރުނު އެއްތަން ވީމާ

Aslu haalathu buneveyhey kurimathi laan vee maa
Nukerunu ehthan vee maa,  nukerunu ehthan vee maa
Naaruthah ley mihingaahaa uthurey goih vee maa
Nukerunu ehthan vee maa, nukerunu ehthan vee maa 
Aslu haalathu buneveyhey kurimathi laan vee maa 
Nukerunu ehthan vee maa, nukerunu ehthan vee maa 

Thoonufilikamuge dhaluga loa mi bandhevi gaidhukurey
Haalu angan midhulah hiyy eba majubooru kurey
Thoonufilikamuge dhaluga loa mi bandhevi gaidhukurey 
Haalu angan midhulah hiyy eba majubooru kurey 
Harakaatheh nethi thunfaiy ganduvaa goih vee maa
Nukerunu ehthan vee maa, nukerunu ehthan vee maa 

Dhen mihenveethi himeyn rey mi nimenee baaey
Shakkugaa hureme edhun faalhukuran vee baaey
Dhen mihenveethi himeyn rey mi nimenee baaey 
Shakkugaa hureme edhun faalhukuran vee baaey 
Efadha minivanvi maqaameh nulibey goih vee maa
Nukerunu ehthan vee, nukerunu ehthan vee maa 

Balaashe thari thakakun han'dhu vashaavi dharubaarey
Misaalu dhehki udun binmatheega haama kurey
Balaashe thari thakakun han'dhu vashaavi dharubaarey 
Misaalu dhehki udun binmatheega haama kurey 
Isve buneveyhey ithubaaru kendey goih vee maa
Nukerunu ehthan vee maa, nukerunu ehthan vee maa 
Aslu haalathu buneveyhey kurimathi laan vee maa 
Nukerunu ehthan vee maa, nukerunu ehthan vee maa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.