Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aadheys


test

ތީ ނޭވާއޭ މަގޭ
ވިންދޭ ތީ މަގޭ
ހިތާ ފުރާނައިގެ ދިރުމޭ
ތީ ނޫންހޭ ރޭދުވާ މަގޭ

ތީ އުންމީދޭ މަގޭ
މާޒީއޭ މަގޭ
ދެލޯ ފުރޭނޭ ދިޔައިމާ
ތީ ނޫންހޭ ލޯބިވާ މަގޭ

ހެޔޮނުވާނޭ ރޮއްވާފާ ނުދާށޭ
ލޯބިވާ އޭ އަންނާށޭ
އާދޭހޭ މީ ކުރާ ހުއްޓޭށޭ
މާފު ދޭށޭ ހީލާށޭ
ކުށްކުރެވިއްޖޭ ކުށްކުރީ މަށޭ

ތީ ރާނީ އޭ މަގޭ
މިލްކޭ ތީ މަގޭ
ގޮވާނަމޭ ލޯބި ވާތީ
ތީ ނޫންހޭ އާޝިގާ މަގޭ

ހެޔޮނުވާނޭ ދޫކޮށްފާ ދިޔައިމީ
ރޯލަރޯލާ ހުރެވޭނީ
އާދޭތޯ އިންތިޒާރު ކުރެވޭނީ

ހޯދާހޯދާ ހުރެވޭނީ
އިސްއުފުލާލަދީ ހިތްމަގޭ ރޮނީ

ތީ މަންޒިލޭ މަގޭ
ރާސްތާއޭ މަގޭ
ނިޔާ އިވޭތޯ ހުރީމޭ
ތީ ނޫންހޭ ސާހިބާ މަގޭ

ތީ ނޭވާއޭ މަގޭ
ވިންދޭ ތީ މަގޭ
ހިތާ ފުރާނައިގެ ދިރުމޭ
ތީ ނޫންހޭ ރޭދުވާ މަގޭ

Thee neyvaaa ey magey
Vindhey thee magey
Hithaa furaanaige dhirumey
Thee noon hey reydhuvaa magey

Thee ummeedhey magey
Maazee ey magey
Dhelo fureyney dhiyaimaa
Thee noon hey loabivaa magey

Heyo nuvaaney rovvaafaa nudhaashey
Loabivaa ey annaashey
Aadheyhey mee kuraa hutteyshey!
Maafu dheyshey, heelaashey
Kukkurevijjeyey, kukkuree mashey..

Thee raanee ey magey
Milkey thee magey
Govaanamey loabi vaathee
Thee noon hey aashigaa magey

Heyo nuvaaney dhookoffa dhiyaimee
Roala roala hureveynee
Aadhey tho inthizaar kureveynee!

Hoadha hoada, hureveynee
Is ufulaaladhee, hiy magey roneee…

Thee manziley magey
Raasthaa ey magey
Niyaa ivey tho hureemey
Thee noon hey saahibaa magey

Thee Neyvaa ey magey
Vindhey thee magey
Hithaa furaanaige dhirumey
Thee noon hey reydhuva magey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.