Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ishaaraaiy hey kuree


test

އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ
އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ލަދުން ހިލިޔޭ
ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ
އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ލަދުން ހިލިޔޭ
ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ

ފެނޭތޯ ހޯދަނީ ލަދުން ހީލިޔޭ
ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ
އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ

ހިނުލާތީ ހިތަށް ދެން ކުރީ ފުން އަސަރު
ހީލުމުން ހިތް ފުރޭކަން ޔަގީނޭ މިތުރު
ހިނުލާތީ ހިތަށް ދެން ކުރީ ފުން އަސަރު
ހީލުމުން ހިތް ފުރޭކަން ޔަގީނޭ މިތުރު

މޭގެ ފިނިކަން އިތުރުވޭ ބާލާލާ ގޮތުން
އިސްޖަހާ ރީތި ލޯވެސް މަރާލާ ގޮތުން
މި އިޝްގޭ ހީވިޔޭ
މި އިޝްގޭ ހީވިޔޭ ލަދުން ހީލިޔޭ
ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ
އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ

ކާއިނާތްވެސް އެކީގާ ސިހޭތީ ދުށިން
މޫނުފެނިފާ ލަދުންނޭ ހިތާ ދެން ވެލީ
ކާއިނާތްވެސް އެކީގާ ސިހޭތީ ދުށިން
މޫނުފެނިފާ ލަދުންނޭ ހިތާ ދެން ވެލީ
ލަސްވަނީއޭ މިހާލާތުގާ ހިތްވެސް ބުނަން
ނަފްސު ކޮއްލާ އިޝާރާތް ނުއެގެޔޭ ނިކަން
ބަލާލާފަ ދުރުން
ބަލާލާފަ ދުރުން ލަދުން ހީލިޔޭ
ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ
އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ލަދުން ހީލިޔޭ
ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ
އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ

Ishaaraaiy hey kuree
Ishaaraaiy hey kuree
Ladhun heeliyey
Huhtuneethee fenna fashuga thiyahen, hoorekey heeviyey
Ishaaraaiy hey kuree 
Ladhun heeliyey 
Huhtuneethee fenna fashuga thiyahen, hoorekey heeviyey

Feneythoa hoadhany ladhun heeliyey 
Huhtuneethee fenna fashuga thiyahen hoorekey heeviyey
Ishaaraaiy hey kuree

Heenulaathee hithah dhen kurey fun asar
Heelumun hiyy fureykan yageeney mithur
Heenulaathee hithah dhen kurey fun asar
Heelumun hiyy fureykan yageeney mithur

Meyge finikan ithuruvey balaalaa gothun 
isjahaa reethi loaves maraalaa gothun
Mi ishgey heeviyey
Mi ishgey heeviyey
Ladhun heeliyey 
Huhtuneethee fenna fashuga thiyahen hoorekey heeviyey
Ishaaraaiy hey kuree

Kaainaaiy ves ekeega siheythee dhushin 
Moonu fenifa ladhunney hitha dhen velee
Kaainaaiy ves ekeega siheythee dhushin 
Moonu fenifa ladhunney hitha dhen velee 
Lasvaneeyey mihaalaathga hihves bunan
Nafsu kollaa ishaaraaiy nuengeyey nikan
Balaa laafaa dhurun
Balaa laafaa dhurun
Ladhun heeliyey
Huhtuneethee fenna fashuga thiyahen hoorekey heeviyey 
Ishaaraaiy hey kuree 
Ladhun heeliyey 
Huhtuneethee fenna fashuga thiyahen hoorekey heeviyey 
Ishaaraaiy hey kuree

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.