Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bune bala ladhu ganefaa


test

ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ
މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ

އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ
ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ

ސަޅިކަން ތިވަރު އަހަރެން ނުދެކެން ކުރެހުންތެރިން މޮޔަވާވަރުވޭ
ފަރިކަން ތިވަރު އަހަރެން ނުދެކެން ކުރެހުންތެރިން މޮޔަވާވަރުވޭ
ނުވެވޭ ކެތެއް ވާތީ ތި ހަނދާން ފެނިދާނޭ ހީވާތީ ހޯދޭ

ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ
މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ

އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ
ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ

މަޑު އަތްތިލާގައި ހިފުނީމާ ހައިރާންވެ މިހުރީ ފިނިވީމާ
މަޑު އަތްތިލާގައި ހިފުނީމާ ހައިރާންވެ މިހުރީ ފިނިވީމާ
ފިރުމާލީމާ މެރެނީހޭ ލޯ ހިތް ބުނަނީ ކީކޭ އަންގާލާ

ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ
މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ

އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ
ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ

ހީވޭ ގަޔާވެފަ ހުންނާތީ ވާލޯބި މިރޭ އަންގައިދޭނޭ
ހީވޭ ގަޔާވެފަ ހުންނާތީ ވާލޯބި މިރޭ އަންގައިދޭނޭ
ތީ މެހެމާނާއޭ ހިތުގެ މަގޭ އިސް އުފުލާލާށޭ ހީލާފާ

ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ
މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ

އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ
ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ

Bunebala ladhu ganefaa erey
Dheloa foruwee heeleemaa hey
Moonu kalaage feneytho mirey 
Mithaa mihiree fenidhaaney hey

Isjehi ladhu ganefaa mirey
Huryma mithaa dherawaanan hey
Dhurah eky jehilaashe mirey
Edhey gothaky, keridhaaneyhey

Salhikan thiwaru aharen nudheken
Kurehun therin moya waa waruwey
Fari kan thiwaru aharen nudheken
Kurehun therin moya waa waruwey
Numewey ketheh waathee thi han'dhaan
Fenidhaaney heewaathe hoadhey

Bunebala ladhu ganefaa erey
Dheloa foruwee heeleemaa hey
Moonu kalaage feneytho mirey 
Mithaa mihiree fenidhaaney hey

Isjehi ladhu ganefaa mirey
Huryma mithaa dherawaanan hey
Dhurah eky jehilaashe mirey
Edhey gothaky, keridhaaneyhey

Madu aih thilaaga hifuneemaa
Hairaanwe mihuree finiweemaaa
Madu aih thilaaga hifuneemaa
Hairaanwe mihuree finiweemaaa
Firumaaleemaa merenee hey loa
Hih bunanee keekey angaalaa

Bunebala ladhu ganefaa erey
Dheloa foruwee heeleemaa hey
Moonu kalaage feneytho mirey 
Mithaa mihiree fenidhaaney hey

Isjehi ladhu ganefaa mirey
Huryma mithaa dherawaanan hey
Dhurah eky jehilaashe mirey
Edhey gothaky, keridhaaneyhey

Heewey gayaawefa hunaathee
Waa lwbi mirey angaa dheyney
Heewey gayaawefa hunaathee
Waa lwbi mirey angaa dheyney
Thee mehemanaa ey hithuge magey
Isufulaalaa laashey heelaafaa

Bunebala ladhu ganefaa erey
Dheloa foruwee heeleemaa hey
Moonu kalaage feneytho mirey 
Mithaa mihiree fenidhaaney hey

Isjehi ladhu ganefaa mirey
Huryma mithaa dherawaanan hey
Dhurah eky jehilaashe mirey
Edhey gothaky, keridhaaneyhey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.