ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން

ޢަލީ ރަމީޒު

7.77 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ
ސާދާ ލޮލާ ދެ ތުންފަތާ
ސާދާ ލޮލާ ދެ ތުންފަތާ
ފެނުނަސް މިހިތް ފުރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ

ހަނދުވަރު ދިނަސް ހަނދެއް ނެތޭ
ހައިރާން ނުވޭ ކަލާ
ހަނދުވަރު ދިނަސް ހަނދެއް ނެތޭ
ހައިރާން ނުވޭ ކަލާ
ދާށޭ ހަނދުގެ މަގާމުގާ
ދާށޭ ހަނދުގެ މަގާމުގާ
ރަނިކަން ކުރަން މިރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ

ބީހޭ ހިމޭން ވަޔާ އެކީ
ތިޔަ ނަން އިވޭ މިހާރު
ބީހޭ ހިމޭން ވަޔާ އެކީ
ތިޔަ ނަން އިވޭ މިހާރު
ނާހާ ދެވޭނެހޭ ރުޅިން
މަޚުލޫގަކަށް ދިރޭ
ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާ ތިހެން ހިނިތުންވެފާ ހުރޭ

ނޭގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ
ވިސްނާށެ އައި ބަދަލް
ނޭގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ
ވިސްނާށެ އައި ބަދަލް
ނިންޖާ އަރާމު ނޭދެމޭ
ނިންޖާ އަރާމު ނޭދެމޭ
އެކަމާ އުފާ ކުރޭ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 6. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 7. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 8. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 9. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 10. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 11. ދިމާވޭތޯ އެ
 12. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 13. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 14. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 15. އޭ ހާދަ އެދެން
 16. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 17. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 18. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 19. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 20. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 21. ހާދަލޯބިނޭ ހިނިތުން ވަނިއްޔޭ އޭނަ
 22. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 23. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 24. ހިތި ވޭނެއްގާ
 25. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 26. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 27. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 28. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 29. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 30. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 31. އިޙުސާސް ވަނީ
 32. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 33. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 34. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 35. ކަލާ ފެނުނީމާ
 36. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 37. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 38. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 39. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 40. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 41. މަރިޔާދު އާ ވާ
 42. މަރުވެދާނޭ
 43. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 44. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 45. އޯގާވީތީހޭ
 46. ރީތީ ހީލީމާ
 47. ރޮއެފާ ކަލާ
 48. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 49. ސާދާ މިޒާޖު
 50. ތިޔަ މަލުގާވާ
 51. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 52. ވަސްވާސް
 53. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 54. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 55. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 56. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 57. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޝިއުޒް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

އަޙްމަދު އާމިރު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދޭސް

ޙުސެއިން ޢަލީ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތާ ރޫޙުން

މުއާވިޔަތު އަންވަރު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީވާނާވޭ މޫސުން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ކާކުކަން ނޭނގޭ

15 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ

ނާޝީދާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

އިސްމާޢިލް މޫސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ޢަބްދުލް ރައޫފް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ފައްތޭ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާބޫކުން

އައިޝަތު ސާނިހާ އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިލާހީ ނޫރު