ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ސޫރަ

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

އުނޫޝާ ޢިމާދު

ޅެން: އާދަމް ޙަލީމް އަދުނާނު

ރާގު: އަމިއްލަ

5.97 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ކަރުނަތަށް ވޭނީ އޮހޭނޭ،
ވަކިވެދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔޭން،
ސޫރަ ތިޔަ މިހިތުން ނުދާނޭ،
ތިޔަ ހަނދާންތައް އާވެ އާލާ،
މިހިތުގާ އަބަދަށްމެ ވާނޭ،
އެކަނިވެރިވީ'އޭ ހަޔާތުން،
ދެން ތިލޯތްބެއް ނުލިބޭނޭއޭ،
ބިކަވެ ނިކަމެތިވީ'އޭ އަހަރެން،
ކަރުނަތަށް ވޭންޔް އޮހޭނޭ.
******************
ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެވި
ނެތިފަނާވެ ދިޔަސް ހެވޭ،
ކަށިވެ ފްޔް ވެއްޔަށްވެ ދިޔަޔަސް
ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ،
ށްމްމްމްމްމް އާއާއަ،
ލޯބިވެތި ތިޔަ ސޫރަ އަހަރެން
ހިތުތެރޭ ފޮރުވާނަމޭ،
ލޯބިވާގެ ޚިޔާލުތަށް މިހިތުން
ފިލާނެ ގޮތެއް ނެތޭ،
ހިތުތެރޭވާ ވިންދު ކެނޑުނަސް
ލޯބި ތިޔަ ނިމުމެއް ނެތޭ،
ހިތުގެ ތިޔައީ ސާފު ލޯތްބޭ
ފަނޑުވެގެން ދުވަހަކު ނުދާނޭ،
ވަކިވެދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔޭން،
ސޫރަ ތިޔަ މިހިތުން ނުދާނޭ،
ތިޔަ ހަނދާންތައް އާވެ އާލާ،
މިހިތުގާ އަބަދަށްމެ ވާނޭ.
******************
މުޅި ހަޔާތް ބަނަކޮށްފިޔޭ އަދު
ބޭޥަފާތެރި ލޯތްބަކުން،
ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވެއްޖޭ
ހިތް މަގޭ ފުނޑުފުނޑު ވުމުން،
ށްމްމްމްމްމް އާއާއަ،
ނާރުތަށް ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ
ހީވިޔޭ ކެނޑި ބުރިވިހެން،
އެތެރެ ހަށި ހީވޭ ދަނީހެން ހަމަ
އަނދާ އަޅިއަށްވެގެން،
ބޭޥަފާތެރިޔާއޭ ދުވަހެއް
އަދި ޔަޤީން އައްނާނެކަން،
ވޭނުގާ އަހަރެން މި ރޯހެން
މާދަމާ ރޯނޭ ކަލާއޭ.
******************
މިހިތުގާ ރިހުމާއި ވޭނާ
އުފެދިފާވާ މިންވަރަށް،
ތިހިތުގާމެ ރިހޭނެ ދުވަހެއް
ހަމަ ތެދޭ އައްނާނޭއޭ،
ހޯއް.... ހޯއް....
ދުނިޔެއަށް އަހަރެން ގިނަވެފާ
މިއަދު ހުއްޓަސް ދެރަވެފާ،
މާދަމާ ގައިމޭ ތިބާވެސް
ދާނޭއޭ ބާކީވެގެން،
ހޭއޮދުއާއިން ލޯބިވާ'އަށް
އޭރު ހިއްޔް ފުރިފާވިޔަސް،
ގިސްލަމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގަ
ކުރެވެންޔް ހަމަ ބަދުދުއާ'އޭ،
ށްމްމްމްމްމް އާއާއަ،
ކަރުނަތަށް ވޭންޔް އޮހޭނޭ.

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

 1. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 2. އެދެމޭ ރަޙުމަތް
 3. ހަލަބޮލި
 4. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 5. ލޯބިކަން
 6. މި ވާވަރު
 7. ސޫރަ
 8. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 1. ބީހިލާ
 2. ހަދިޔާ
 3. ސޫރަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުޑުން ތަރިތަށް

ޙައްސާނު

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޝިއުޒް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

ޢަބްދުއްސަމީއު

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ރީތި މޫނު

ފަޒީލާ އާމިރު

14 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޙަސަން އިލްހާމް

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ފާތިމަތު ޒޫނާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހޭވާ ހޭވާ

ޙުސެއިން ޢަލީ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ

އަޙްމަދު އާތިފް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ކާކުކަން ނޭނގޭ

15 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ

ޢަލީ ސާޖިދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ ހަނދާނޭ

އައިޝަތު ސާނިހާ އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިލާހީ ނޫރު

ޒަހިއްޔާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ

ނަސްރުﷲ އާދަމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން