Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bulbul ehee dheynuhey


test

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ
ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ
ލޯބި ރޯށަން ލޯބި މޫސުން އައިމި ޖޯޝުން ހަޔާތެއް ފަށަން
ލޯބި ރޯށަން ލޯބި މޫސުން އައިމި ޖޯޝުން ހަޔާތެއް ފަށަން

ތުނި ތުނި އޮމާން މޫނެކޭ ޖާޒުބީ ސިހުރުވެރި ލޮލޭ
އެސްފިޔަ ޖަހާލީގޮތޭ ތަރިތައް ވިދާ ފަނޑު ވެދޭ
ނާޒުކު އެފަރިކަން ހާހުން ގުނޭތީ
ނާޒުކު އެފަރިކަން ހާހުން ގުނޭތީ
ޖިސްމު ޝާމިލްވޭ އަޅާ

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ
ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ

ހިނިތުން ވެލާއިރު ތެދޭ ދުވަހަކު ހިތުން ނުމެދެޔޭ
ފަރިކަމުގެ ލާމަސީލެކޭ މައުނަވީ ގޮތުން ނިއުމަތޭ
ވާތީ ހަނދާންތައް އޭނާގެ ގާތަށް
ވާތީ ހަނދާންތައް އޭނާގެ ގާތަށް
ރައްދު ކޮށްދޭށޭ ވަޔާ

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ
ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ

ތިޔަ ހަނދު ނުވާނަމަ އިނގޭ ދިރި ހުރުމަކަށް ނޭދެމޭ
ތެޅިފޮޅި ހިތާ ފިތް މަގޭ ވާނޭ ފަނާ ބުނެދެމޭ
ނެތިދާ ޙަޔާތަށް ދިރުމެއް ދެވޭކަށް
ނެތިދާ ޙަޔާތަށް ދިރުމެއް ދެވޭކަށް
ހަމަނެތޭ މެނުވީ ތިބާ

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ
ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ އުފަލުން ފުރަން ހިތް މަގޭ
ލޯބި ރޯށަން ލޯބި މޫސުން އައިމި ޖޯޝުން ހަޔާތެއް ފަށަން
ލޯބި ރޯށަން ލޯބި މޫސުން އައިމި ޖޯޝުން ހަޔާތެއް ފަށަން

(Chorus)
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey
Loabi roashan, loabi moosun, aimi joashun hayaatheh fashan
Loabi roashan, loabi moosun, aimi joashun hayaatheh fashan

Thuni thuni omaan moonekey, jaazubee sihuruveri loley
Esfiya jahaalee gothey, tharithah vidhaa fan'du vedhey
Naazuku efarikan, haahun guneythee
Naazuku efarikan, haahun guneythee
Jismu shaamil vey alhaa. 

(Chorus)
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey

Hinithun velaairu thedhey, dhuvahaku hithun numedhe ey
Farikamuge laamaseelekey, maunavee gothun niumathey
Vaathee han'dhaan than eynaage gaathah
Vaathee han'dhaan than eynaage gaathah
Rahdhu kohdheyshey vayaa. 

(Chorus)
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey

Thiya han'dhu nuvaanama ingey, dhiru hurumakah neydhemey
Thelhi folhi hithaa fiy magey, vaaney fanaa bunedhemey
Nethidhaa hayaathah, dhirumeh dheveykah,
Nethidhaa hayaathah dhirumeh dheveykah,
Hama nethey menuvee thibaa. 

(Chorus)
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey
Bulbul ehee dheynuhey, ufalun furan hiy magey
Loabi roashan, loabi moosun, aimi joashun hayaatheh fashan
Loabi roashan, loabi moosun, aimi joashun hayaatheh fashan

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.