Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aadheys Kureemey


test

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
އާދޭސް ކުރީ ރޮއެ ހަދާ
ޒައްރެއްގެ ވަރު، ނަމަވެސް ހިތުން
ލޯބިން ނިކަން ދެއްވަވާ
އިހުސާސްވޭ ހާދަ ވޭނެއް ހިތަށް
ބާކީވެ ލޯބީގަ މާޔޫސް ވެފާ
ހިތްދަތި ކަމޭ މަށަށް ދެން އޮތީ
ހިތްދަތި ކަމޭ އަޒަލުގާ

ލޯޔްބަށްޓަކާ އޮއިގޮތް ހެ މީ
އަސްތާ މަގޭ ތަގުދީރުގާ
ކުލައެއްނުވާ ހުވަފެންތަކޭ
ދެކެފާ ވަމޭ ތަދުބީރުގާ
ކަށިޖަންްގަލީގާ އަރާމެއްނުވާ
ރޯންހޭ މަވީދެން މިހެން އުމުރުގާ
ލޯޔްބަށް އެދުމުން މީހޭ އޮތް ގޮތް
މަރުވަން ވީހޭ މިގޮތަށް ވީމާ
ނުރުހުން ވުމުން ފާޅުގާ
އިހުސާސް ވޭ ....

އާދޭސް ކުރަން ދެކަކޫ މަތީ
ޖަހަމޭ ސަލާމް ގިސްލާރޮމުން
މަރުވެއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާއަކަށް
ބޭނުން ވެޔޭ ހިނިތުން ވެލަން
ގަލުގާ ލިޔައިދޭށެ އަދި ދެން މިހެން
ލޯބީގަ ބާކީވި އިންސާނަކިން
އެތަނަށް ދާ އެންމެން ދެކިލަން
ލޯބިން ނިމިދިޔަ މީހެއްވާކަން
ފަހު ނޭވަޔާ އެކު ބުނަން
އިހުސާސް ވޭ ހާދަ ...

Aadheys Kureemey Mithaa,
Aadheys Kuree Roe Hadhaa,
Zarregge Varu, Namaves Hithun,
Loabin Nikan Dhevvavaa,
Ihsaas Vey Haadha Veyneh Hithah,
Baakeeve Loabeega Maayoos Vefaa,
Hiyy Dhathi Kamey, Mashah Dhen Othee,
Hiyy Dhathi Kamey Aazalugaaa...

Loayebbattakaa Oiy Goiy He Mee,
Asthaa Magey Thaqdheerugaa,
Kulaeh Nuvaa Huvafenthakey,
Dhekefaa Vamey Thadhubeerugaa,
Kashi Jangaleegaa Araameh Nuvaaa,
Roanhey Mavee Dhen Mihen Umurugaa,
Loyebbah Edhumun Meehey Oiy Qoiy
Maruvan Veehey Migothah Veemaa,
Nuruhun Vumun Faalhugaaa....
Ihsaas Vey....

Aadheys Kuran Dhekakoo Mathee,
Jahamey Salaam, Gislaa Romun,
Maruvejjenama Hadhiyaa Akah,
Beynun Veyey Hinithun Velan,
Galugaa Liyela Dheyshe Adhi Dhen Mihen,
Loabeega Baakee Vi Insaanakeen,
Ethanah Dhaa Enmen Dhekilan,
Loabin Nimi Dhiya Meeheh Vaakan,
Fahu Neyvayaa Eku Bunan....
Ihsaas Vey....

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.