ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން

ނަސްރުﷲ އާދަމް

ޅެން: ޢަލީ ސަޢީދު (ސައިއްޓޭ)

ރާގު: އަޙްމަދު ސުހާން

426 ފަހަރު ބަލައިފި

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން ނުމެދާނޭ ފިލާ
ތިނަން ހިތުގާ ވޭމަގޭ
އުފާވެރި ކަމުން ފުރިފާވާ ތި މޫނު
ދެކެން ބޭނުން ވެޔޭ

ހުރިހާ އުފަލާ އަރާމު
ތީއޭ ބޭނުން މަވާ

ނަލަ ކަމުން ތިބާ ހިތްމަގޭވަނީ
ދޫވެފާ މިއަތުން
ހިނިތުން ވެލުމުން ކަލާ
މިފަޒާ އަލި ކޮށްފިއޭ

ނުނިދިފާ އޮތިން ދަންވަރު ހިލާ
އާވެދާތީ ހަނދާން
ފިނިކަން މިހިތަށް ވެރިވޭ
ޖެހިލާ ވައިރޯޅިން

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލް

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ

ޙައްސާނު

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

ޙަސަން އިލްހާމް

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

ފާތުމަތު ރައޫފް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

އިސްމާއިލް އައްފާން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗަކަ

ޖަމީލާ ސަލީމް

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން

ޝިފާ ތައުފީޤު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

ސޮފްވަތު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ

ޝިފްނާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން

މަޙުމޫދާ ޝަކީބް

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ފައްތޭ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާބޫކުން

ނަސްރުﷲ އާދަމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން