ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

1.9 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ލޯބީގެ ނަމަކީ މަންމާ،
ނޫރަކީ، ލޮލަކީ މަންމާ
ފިރުކީ ހަޔާތްތީ މަންމާ،
ދޭނީ މި ނަފްސާއި ޖާން

މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް
މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް

ގުރުބާންވެވޭ ސިއްރަކީ މަންމާގެ ލޯތްބާ މަޤާމް
މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް

އުފަލާއެކީގާދެން ދައްޗާ ތުރާ ފޭހާ
އޯގާވެ ހޫނާ ވޭނާ އުފުލީ ތުރާ ދޭހާ

ނުލެވޭ ފިދާތައް ގުނާ، ނުލެވޭ ވަޒަންކޮށް މިނާ
މުލެވޭ ފިދާތައް ގުނާ، ނުލެވޭ ވަޒަންކޮށް މިނާ

ވީމީ ދަރަންޏޭ އަނާ
ވާނޭހެ ގީމަތު ބަޔާން، މަންމާ

މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް
މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް

ގުރުބާންވެވޭ ސިއްރަކީ މަންމާގެ ލޯތްބާ މަޤާމް
މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގޯހެއް

ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލް

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ

ޝިއުޒް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

10 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މުޅި ޖާން ހިތާ

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ޒާރާ މުޖުތަބާ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޝަކީބު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މޫސާ ސަމާއު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭގޮތްވޭ

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ކާކުކަން ނޭނގޭ

15 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ސޮފްވަތު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ

އަންދަލާ ޙަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި

މީނާ ސަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

އަލްތޮފް ޝާކިރު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ