Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Joadegge Saafu Loabi


test

ލޮނުމެދަކާ ދެފިޔަޔަކާ ކަރުނަޔާ
ލޮނު ލުބޮޔާ ދެމިރުހަކާ ފުރާނަޔާ
ލޮނު ދިރި ކޮތަނބިރި
ބައި ސަމުސަލެއްގެ އާދޭހާ

ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން
ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން

ތެއްޔަކާ ދޭފަތާ ކޯތާފަތާ
ރާނބާފަތާ ހިކަނދިފަތާ ތި ތުންފަތާ
ރާހުތާ އިތާ އުލްފަތާ
ދެންލާށެ މިމަސްތާނީ ކޮށާ

ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން
ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން

ތަޅާ ވަނާ ވަނުގެ މުލާ ތި ދެލޮލާ
ފުނޑާ ދަޔާ ދައިގެ ފޮޔާ މަގޭ ކޮޔާ
ހަނާކުރާ ތާހަށް މަށާ
ޖަންބުކުލަ އަރާ ތި ނޭފަތާ

ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން
ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން

ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން
ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ
ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން

Lonumedhakaa dhefiyakaa karunayaa
Lonu lunboyaa dhemiruhakaa furaanayaa
Lonu Dhiri Kothanbiri
Bai samusalegge aadheyhaa
Dhon kanbuloge athun libeytho X2

Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun
Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun

Theyyakaa dheyfathaa koathaafathaa
Raanbaa fathaa hikandhi fathaa thi thunfathaa
Raahuthaa ithaa ulfathaa
Dhenlaashe mimasthaanaa koshaa
Dhon kanbuloge athun libeytho X2

Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun
Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun

Thalhaa vanaa vanuge mulaa thi dhelolaa
Fudaa dhayaa dhaige foyaa magey koyaa
Hanaa kuraa thaahah mashaa
Janbukula araa thi neyfathaa
Dhon kanbuloge athun libeytho X2

Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun
Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun

Dhon kanbuloge athun libeytho X2

Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun
Joadegge Saafu loaybbaa
Rahalaa varah e hinithun vun

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.