ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

5.34 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ ސަޢުދިއްޔާ މާތް ޙަލީމާ
މަންމާފުޅެއްގެ ޒާތުން އިސްނެންގެވީ ޙަލީމާ

އަރިހުންނެ އާމިނަތުވީ ލޮބުވެތި ވަޞިއްޔަތައިގެން
ޤައުމަށް އެބުރިވަޑައިގެން ޚިދުމަތް އެމާތްކުރައްވާ

ކިރުފޮދު މިހިއްޕަވާއިރު ތުއްޕުޅު މިދަރިކަލުން މާތް
އިންޞާފު ދެކިވަޑައިގެން އަޚަކަށް އެގެންގުޅުއްވާ

ހިތްޕުޅު އެނަންގަވައިގެން މަލަކުންގެ އަތްޕުޅުންނޭ
ޡާހިރު ކުރެއްވި މަންޒަރު ތަސްލީމްވެސް ކުރައްވާ

ނިޢުމަތްތަކާ ކަރާމާތް އޮހިގެން މިއައި ގޮތުން ދެން
އުންމަތުގެ ސާހިބާކަން އަބަދަށް ޔަޤީން ކުރައްވާ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

  1. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
  2. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
  3. ނަބީ އަމީނޭ
  4. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
  5. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
  6. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
  7. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގޯހެއް

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތަދާ ވޭނުގާ

ފަޒީލާ އާމިރު

14 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ފަރުހާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

މޫޝަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ރީތިކަން

ފާތިމަތު ޒޫނާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހޭވާ ހޭވާ

ޖަމީލާ ޙަސަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން

އަޙްމަދު އާމިރު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އާދޭސް

ފަރީދާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޢަބްދުﷲ ފާލިހު އާދަމް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަރިޔަމް އަޝްފާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖާދޫގާ

ޢީސާ މޫސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

މަޙުމޫދާ ޝަކީބް

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ