Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Haadha dhey hiy veyey loabin


test

ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން
ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން
 
ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ތަރިތައް ވޭތޯ
ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ތަރިތައް ވޭތޯ
ބެލީމޭ ހޯދާ ގެނެސްދެވޭތޯ ތަރިންދެން ތިޔަ އުނގު ޒީނަތްވޭތޯ
މިހާ ހިތްއެދޭއިރު މަށަށް ތަރި ލިބޭހޭ
ތަރި ގެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން
ތަރި ގެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން
ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން
 
ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ހަނދުވެސް ލިބޭތޯ
ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ހަނދުވެސް ލިބޭތޯ
ބެލީމޭ ހޯދާ ގެނެސްދެވޭތޯ ކަލާއަށް ހިބައިން ހަނދުވެސް ދެވޭތޯ
މިހާ ހިތްއެދޭއިރު މަށަށް ހަނދު ލިބޭހޭ
ހަނދު ގެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން
ހަނދު ނެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން
ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން
 
ލިބޭނެބާއޭ ލިބޭނެބާއޭ އެދޭހާ އެއްޗެއް މިތާ މިހެން އަދު
ކިހާ ބޭނުންހޭ ގެނެސްދޭން އުޑުވެސް
ކިހާ ދޭހިތްވޭހޭ ކާއިނާތާ މިހެން ހުރެ މިޖަޒުބާތުގާ ބެހޭއިރު
ނެތޭ ދޭނެ އެއްޗެއް މިހިތްނޫން އެހެން ދެން
ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން
ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން

haadha dhey hiy veyey loabin 
mihira hurihaa ufaa dheyhun
haadha dhey hiy veyey loabin 
mihira hurihaa ufaa dheyhun

nikan belymey thaaku veytho 
ageh thy gannan thari thah veytho
nikan belymey thaaku veytho 
ageh thy gannan thari thah veytho
belymey hoadhaa genes dheveytho 
tharin dhen thiya ungu zeenai veytho
mihaa hiy edhey ir mashah thari libey hey
thari genes nudhevunas hama dhen 
thari genes nudhavunas hama dhen

haadha dhey hiy veyey loabin 
mihira hurihaa ufaa dheyhun


nikan belymey thaaku veytho 
ageh thy gannan handhu ves libey tho
nikan belymey thaaku veytho 
ageh thy gannan handhu ves libey tho
belymey hoadhaa genes dheveytho 
kalaa ah hibain handhu ves dhevytho
mihaa hiy edhey ir mashah handhu libey hey
handhu genes nudhevunas hama dhen 
handhu genes nudhavunas hama dhen

haadha dhey hiy veyey loabin 
mihira hurihaa ufaa dheyhun


libeyne baa ey libeyne baaey, 
edhey haa ehcheh mithaa mihen adhu
kihaa beynun hey genes dheyn udu ves 
kihaa dhey hiy veyhey kaainaathaa
mihen hure mi jazbaathugaa behey iru 
nethey dheyne ehcheh mi hiy nun ehen dhen


haadha dhey hiy veyey loabin. 
mihira hurihaa ufaa dheyhun.
haadha dhey hiy veyey loabin. 
mihira hurihaa ufaa dheyhun.

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.