Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Beynun vanee yaaraa


test

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ ލޯބިން ބަލާލީމާ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށް މަގޭ އާދޭ ކަލާ *2
ބޭނުންވަނީ ޔާރާ
 
ހާދަފަރި ހިނިތުން ވަނީއޭ މޭގަ އޮވެގެން ހިތްރޮނީއޭ
ހާދަ ކައިރީގާ ހުރީމޭ ލޯބިވާވަރު ނޭނގެނީހޭ
ލޯބިން މިރޭ އާދޭ ބޭނުންވަނީ އާދޭ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށްމަގޭ އާދޭ ކަލާ
ބޭނުންވަނީ ޔާރާ
 
ޗާލުމަލަވެސް ފެންނަނީއެ އޮއެގަ ޖެހިފާ ގެންދަނީއޭ
ހާލުފެނިފާ ހުންނަނީހޭ ލޯބިވާ ތިޔަ އަންނީހޭ
ނިންޖެއްމިރޭ ނާދޭ ހުވަފެންތަކުން އާދޭ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށްމަގޭ އާދޭ ކަލާ
ބޭނުންވަނީ ޔާރާ
 
ރީތި އަތުގާ ބީހިލީމޭ ރީތި ދެލޮލަށްވެސް ބެލީމޭ
ގާތުގާ ހުރެގެން އެހީމޭ ނޭނގެޔޭ ނަމަކީ ކޮބާހޭ
މިހތަށްކުރާ ބާރާ ބުނުމުން އިނގޭ ޔާރާ ހީވޭ އިނގޭ ގާތަށް މަގޭ އާދޭ ކަލާ
ބޭނުންވަނީ ޔާރާ

Beynun vany yaaraa loabin balaalymaa hyvey ingey gaathah magey aadhey kalaa *2
Beynun vany yaaraa
 
Haadha fari hinithun vany ey meyga ovegen hiy rony ey
Haadha kairygaa hurymey loabivaa varu nengenyhey
Loabin mirey aadhey beynun vany aadhey hyvey ingey gaathah magey aadhey kalaa
Beynun vany yaaraa
 
Chaalu mala ves fennany ey oega jehifaa gendhany ey
Haalu fenifaa hunnany hey loabivaa thiya annany hey
Ninjeh mirey naadhey huvafen thakun aadhey hyvey ingey gaathah magey aadhey kalaa
Beynun vany yaaraa
 
Rythi athugaa byhilymey thythi dhelolah ves belymey
Gaathugaa huregen ehymey nenge ey namaky kobaahey
Mihithah kuraa baaraa bunumun ingey yaaraa hyvey ingey gaathah magey aadhey kalaa
Beynun vany yaaraa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.