Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Beynumey ishga eyge meyvaa


test

ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ
މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ
ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ
ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ
ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ
 
ބޭޤަރާރޭ މިކުރުވީ ފެނުނީމާ ނޭވައޭ ނުލެވެނީ މިވަރުވީމާ *2
ހިތުގާ އާރޯ އަސަރުވީއެ ނުފިލާ
އޭ މަގޭ އާޝިގާ މިހެންވީމާ މިހެންވީމާ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ
މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ
ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ
ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ
ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ
 
ވޭނުގާ ހިތް މިވެވެނީ ބަރުބާދޭ އާދެ ލިބެނީ ހިތާމައޭ ނޭދޭ *2
އެހީވާށޭ ހިތޭވީ ދީވާނާ
ނާހަނީ ކީއްވެހޭ ގޮވާނަމޭ އާދޭ ކަލާ އާދޭ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ
މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ
ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ
ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ
ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ
 
ހާދަ ދެރައޭ އަޅާނުލީ ދޯއޭ ފާރު މޭގާމިވާ ފިލާ ނުދެޔޭ *2
ހޫނާ އެކުވީ އުދާހޭ ވިސްނާލާށޭ
ފައިބަނީ ހިތިކަރުނައޭ ހޭނެތެނީއޭ ހޭނެތެނީއޭ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ ފޮނިކަމާއެކީ ދޮންވެފާ ވީމާ
މަސްތު ވެވުނޭ ބެލީމާ ލޯބީގާ
ހޯދެނީއޭ ކަން މިހެންވީމާ
ހާމަކޮށްލީ މިލިބޭތޯއޭ
ނާޒުކީ މާ ޗާލޫ ފަރިވީމާ
ބޭނުމޭ އިޝްގާ އޭގެ މޭވާ

Beynumey ishga eyge meyvaa 
fonikamaa eky dhon vefaa vymaa
Beynumey ishga eyge meyvaa 
fonikamaa eky dhon vefaa vymaa
Masthu vevuney belymaa loabygaa
Hoadheny ey kan mihen vymaa
Haama kohly mi libeytho ey
Naazuky maa chaalu fari vymaa
Beynumey ishga eyge meyvaa
 
Beyqaraarey mikuruvy fenunymaa
Neyvaey nuleveny mivaru vymaa [*2]
Hithugaa aaroa asaruvy ey nufilaa
Ey magey aashigaa mihen vymaa mihen vymaa
Beynumey ishga eyge meyvaa 
fonikamaa eky dhon vefaa vymaa
Masthu vevuney belymaa loabygaa
Hoadheny ey kan mihen vymaa
Haama kohly mi libeytho ey
Naazuky maa chaalu fari vymaa
Beynumey ishga eyge meyvaa
 
Veynugaa hiy mi veveny barubaadhey
Aadhe libeny hithaama ey neydhey [*2]
Ehy vaashey hithey vee dhyvaanaa
Naahany kyvehey govaanamey aadhey
Kalaa aadhey
Beynumey ishga eyge meyvaa 
fonikamaa eky dhon vefaa vymaa
Masthu vevuney belymaa loabygaa
Hoadheny ey kan mihen vymaa
Haama kohly mi libeytho ey
Naazuky maa chaalu fari vymaa
Beynumey ishga eyge meyvaa
 
Haadha dheraey alhaanuly dho ey
Faaru meygaa mivaa filaa nudheyey [*2]
Hoonaa ekuvy udhaahey visnaalaashey
Faibany hithi karunaey
Heynetheny ey heynetheny ey
Beynumey ishga eyge meyvaa 
fonikamaa eky dhon vefaa vymaa
Masthu vevuney belymaa loabygaa
Hoadheny ey kan mihen vymaa
Haama kohly mi libeytho ey
Naazuky maa chaalu fari vymaa
Beynumey ishga eyge meyvaa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.