Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ބީހިލާ ފިނި ރޯޅިން ހިތާމޭ އުފާ ކުރުވައޭ
ހިތުގާ ވިންދު ހޭލައްވައޭ
އާ ރާގެއް މަޑުން އިވެމުން ދަނީއޭ
ހިތުގާ ޔަގީނޭ
ވައި ރޯޅިން އެދޭ މަސްތީ އަރާމުންނޭ
ބީހިލާ

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ
ހިނގާތީ ލޯބި ދެން މިހިތުގެ ތެރޭގާ
މިންޖެއް ނުވޭ ހޭލާ ހުރީމޭ ހުވަފެނެއްގާ
ހިތުގާ ވިންދެއް ނެތޭ އުފަލެއް ނުހޯދާ
އަމުދުން މޭގާ
ހޯދާލަން މިހިތް ބޭނުން ވަނީއޭ ދެން ހާއުފާ
ވައިރޯޅިން ދޭހާ މަސްތީ އުފާ
ބީހިލާ

އޮއްސޭނެޔޭ ޗާލު ފަރިފަރިވީ ހަނދާ
ތަރިތަކާ ހޯދުނު އަރާމާ
އެހެނަސް މިހިތް ލޯތްބަށް އެދޭނޭ ކެތް ނުވާތީ
ބުނަމޭ ވިޔަކަސް ފަނާ އުފަލުން ހަގީގީ
ލޯތްބަށް އެދޭނޭ
ބޭނުންވޭ ލިބުން ރޫޙައް އަރާމެއް ދެން ދުނިޔޭގާ
ވައިރޯޅިން ދޭހާ މަސްތީ އުފާ
ބީހިލާ

Beehilaa Fini Roalhin Hithaamey Ufaa Kuravaey
Hithugaa Vindhu Heylavvaey
Aa Raageh Madun Ivemundhanee Ey
Hithugaa Yageeney
Vairoalhin Edhey Masthee Araamunney
Beehilaa

Reydhuvaa Nimenee Kuraa Mi Hiyaalugaa
Hingaathee Loabi Dhen Mihithuge Thereygaa
Minjeh Nuvey Heylaa Hureemey Huvafenehgaa
Hithugaa Vindheh Nethey Ufaleh Nuhoadhaa
Amudhun Meygaa
Hoadhaalan Mihiy Beynun Vanee Ey Dhen Haaufaa
Vairoalhin Dheyhaa Masthee Ufaa
Beehilaa

Osseyneyey Chaalu Fari Fari Veehandhaa
Tharithakaa Hoadhunu Araamaa
Ehenas Mihiy Loiybah Edheyney Keh Nuvaathee
Bunamey Viakas Fanaa Ufalun Hageegee
Loiybah Edheyney
Beynunvey Libun Roohah Araameh Dhen Dheyhugaa
Vairoalhin Dheyhaa Masthee Ufaa
Beehilaa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.