Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Feenaashe jehuny


test

ފީނާށެ ޖެހުނީ.. ފީނާށެ ޖެހުނީ ލޯބީގެ ކަނޑުގާ އަނާ
އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ، 
އަނާ އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ
އުންމީދާ ޝުއޫރުތަކުގާ ޒަހުމާ ރިހުންވެޔޭ 
ދުލުގާވާ ތިބާގެނަމުގާ އަލިފާން ރޯވިޔޭ
ނޭވާހިނގުން ދަތިވީމާ މިސްރާބުގެއްލުނީ 
އެހެނަސް މިހިތުގެ ނޭވާ ބޭނުންވޭ އަނާ
އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ، 
އަނާ އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ
 
އިންސާފަކީ ކޮބައިކަން ލޯބީގެ ފާލުގާ 
ނޭނގިގެން މިއަޅާ ލާޗާރުވީ އާހުގާ
ގުލްޝަންއެކީ މިލައިގެން ދިޔައީއެ ހޫނުގާ 
އުލްފަތުގެ ފޮނި ހިތިވީމާ ނިކަމެތި މިދޭހުގާ
ޖިސްމެއްގެ ގޮވުމާ އެދުމޭ ނާކާމިޔާބުވީ 
އިޝްޤީއުފާ މިލޭގާ ހުސްކުލަ ތަކޭ ފެވީ
އުދަރެސް މިހާރު ބަނަވީ ކަޅުބޯވިލާތަކުން
މޫސުން ބަދަލުވީތާއޭ އަތުން ދޫމިވީ
ކެތްތެރި ވެގެން ހުރީމާ.. 
ކެތްތެރިވެގެން ހުރީމާ ހާސިލްވީ އިނާމުމީ
އެހެނަސް ފަނާވެދާނީ ތިޔަ އަސަރުގާ އަނާ
އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ
ފީނާށެ ޖެހުނީ ލޯބީގެ ކަނޑުގާ އަނާ
އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ، 
އަނާ އެހިޔާލުތަކޭ ހިނގަނީ މިހިތުގާ އަނާ

Feenaashe jehuny.. 
feenaashe jehuny loabyge kandugaa anaa
Ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa, 
anaa ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa
Ummydhaa shuooru thakugaa zahumaa rihun viey
Dhulugaavaa thibaage namugaa alifaan roaviey
Neyvaa hingun dhathivymaa misraabu gelluny 
ehenas mihithuge neyvaa beynuvey anaa
Ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa, 
anaa ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa
 
Insaafaky kobaikan loabyge faalugaa 
nengigen mi alhaa laachaaruvy aahugaa
Gulshan eky milaigen dhiyaee e hoonugaa 
ulfathuge foni hithivymaa nikamethi midheyhugaa
Jismehge govumaa edhumey naakaamiyaabuvy
Ishqy ufaa mileygaa hus kula thakey fevy
Udhares mihaaru banavy kalhuboa vilaa thakun
Moosun badhaluvythaa ey athun dhoomivy
Kehtheri vegen hurymaa.. kehtheri vegen
hurymaa haasilvy inaamumy
Ehenas fanaave dhaany thiya asarugaa anaa
Ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa
Fynaashe jehuny loabyge kandugaa anaa
Ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa
Anaa ehiyaalu thakey hingany mihithugaa anaa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.