Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rythi handhekey nubuneveynehey


test

ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ ދޭޤަދަރު ފަނޑުވެގެން ދާނެހޭ *2
މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ
ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ..
 
ނެތި ނުދާހާ ހިނދަކު ވާމި އަލިކަން ފިލާ ސޫރަ ލޮބުވެތިވި ނުފިލާނެ މިހިތުން ކަލާ
ނޭދި ހުރެވޭނެހޭ އެންމެ ބޭނުން އަރާމް ހާލުވިސްނާބަލާ ހިޔާލުކޮށް ކިޔާބަލާ
އަބަދު އިތުބާރުދީ ހިޔާލުގާ ވާހަނދާނާއި ވަކިވާނެހޭ
މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ
ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ..
 
ދުނިޔެ ދާހާ ހިނދަކު ދައުރުކުރަމުން މިހެން އަބަދު ހުންނާނަމޭ ހާލު ވިސްނޭނެހެން
މޫނުގާވާ އަސަރު ފެނިފަ ދެވުމުން ނަޒަރު ހުސްވެ ހޭބުއްދިދޭ މަސްތު ކުރެވޭނެހެން
ދެއްވި މާތް ރޯދި ވައިފެން ނުލިބޭ އާހުގާ ރޫހު ދިރުވޭނެހޭ
މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ
ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ..
 
ހުވަފެނެއްތީ މަގޭ މާކުރިއްސުރެ ދެކޭ ވިސްނުމާ ވަކިނުވާ ނިދުމުގާ ހޭނުމާ
ކޮންމެތާކުން ކަލާ ދެކެމެ ހުރިހާ ހިނދަކު ރީތިކަން ވަކިނުވޭ އަބަދު ރޫހާ ހިތާ
ސާފު ލޯތްބެއް ކަލާ ހިތު ތެރޭ އެދި އެކަން ސިއްރު ކުރެވޭނެހޭ
މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ
ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ ދޭޤަދަރު ފަނޑުވެގެން ދާނެހޭ
މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ

Rythi handhekey nubuneveynehey dhey qadharu fandu vegen dhaanehey *2
maruvegen roohu dhaahaalugaa visnan beynun nuvedhaanehey
rythi handhekey nubuneveynehey..
 
nethi nudhaahaa hindhaku vaami alikan filaa soora lobuvethivi nufilaane mihithun kalaa
neydhi hureveynehey enme beynun araam haalu visnaa balaa hiyaalu koh kiyaabalaa
abadhu ithubaaru dhy hiyaalugaa vaa handhaanaai vaki vaanehey
maruvegen roohu dhaahaalugaa visnan beynun nuvedhaanehey
rythi handhekey nubuneveynehey..
 
dhuniye dhaahaa hindhaku dhauru kuramun mihen abadhu hunnaanamey haalu visneynehen
moonugaavaa asaru fenifa dhevumun nazaru husve heybuhdhi dhey masthu kureveynehen
dhevvi maaiy roadhi vai fen nulibey aahugaa roohu dhiruveynehey
maruvegen roohu dhaahaalugaa visnan beynun nuvedhaanehey
rythi handhekey nubuneveynehey..
 
huvafeneh thy magey maakurinsure dhekey visnumaa vakinuvaa nidhumugaa heynumaa
konme thaakun kalaa dhekeme hurihaa hindhaku rythikan vaki nuvey abadhu roohaa hithaa
saafu loibeh kalaa hithu therey edhi ekan sirru kureveynehey
maruvegen roohu dhaahaalugaa visnan beynun nuvedhaanehey
rythi handhekey nubuneveynehey dhey qadharu fandu vegen dhaanehey
maruvegen roohu dhaahaalugaa visnan beynun nuvedhaanehey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.