Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Isvedhin foniloabi kobaa


test

އިސްވެދިން ފޮނި ލޯބި ކޮބާ
ދެން އެކުރި އިގުރާރު ކޮބާ
ދިން އަރާމާ ކުރި ރަހަ ދެކެން
އޭރު ކުރި އިންތިޒާރު ކޮބާ

އެކު އުޅެލާފާ ހާލުބަލާފާ
ކާކު އެކަން ހިންދާލީ
އެކު އުޅެވޭތޯ ވަކިނުވެވޭތޯ
އަތުގާ ތިޔަ މަހިފާލީ
އިތުބާރެއްނެތް ތެދުވެރިކަން ނެތް
ވަގުތީ ލޯބި އޮޔާލީ
މިތުރަކު ވީހޭ ފޫހިވަނީހޭ
ނާންގާ ހިތް އަނބުރާލީ

ހައި ނުކޮށް ވީ ވަޢުދު ކޮބާ
ދެން އެކުރި އިގުރާރު ކޮބާ
ދިން އަރާމާ ކުރި ރާހަތް ދެކެން
އޭރު ކުރި އިންތިޒާރު ކޮބާ

ލޯބި ނުދެންހޭ މަސްތުނުވަންހޭ
ގުޅިގެން ވޭތޯ އާލާ
ލޯބި މަވީމާ ވީކެހިދެން ހޭ
މުޅި މިޙަޔާތް ތިއޮޔާލާ
ޔާރު ތިދައްކާ ލޯބި ނުވިއްކާ
ވާނަމެ ސީދާސާދާ
ކުރަމުން ހުވަޔާ ވަޢުދާ

ވީވަފާތެރި ލޯބި ކޮބާ
ދެން އެކުރި އިގުރާރު ކޮބާ
ދިން އަރާމާ ކުރި ރާހަތް ދެކެން
އޭރު ކުރި އިންތިޒާރު ކޮބާ

Isvedhin foniloabi kobaa
Dhen ekuri iquraar koba
Dhin araama kuriraahaidheken
Eyrukuri inthizaaru koba
Isvedhin foni loabi kobaa

Eku ulhelaafa haalubalaafa
Kaaku ekan hindhaalee
Ekuulhevey tho vakinuveveytho
Athuga thiya mahifaalee
Ithubaaren neh thedhuverikanneh
Vaguthee loabi oyaalee
Mithuraku veehey foohivaneehey
Naanga hihaburaaleeeee

Hainukoh veevaidhu koba
Dhen ekuri iquraar koba
Dhin araama kuriraahaidheken
Eyrukuri inthizaaru koba
Isvedhin foni loabi kobaa

Loabinudhenhey masthunuvanhey
Gulhigenveytho aala
Loabimaveema veekehidheen hey
Mulhimiya hayaai thioyaala
Yaaru thidhakka loabi nuvikka
Vaaname seedha saadha
Eyrumun huvayaa vaudhaaaaa

Veevafa theri loabi koba
Dhen ekuri iquraar koba
Dhin araama kuriraahaidheken
Eyrukuri inthizaaru koba
Isvedhin foni loabi kobaa

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.