Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Eadhu foari


test

އީދު އައީ ފޯރި ނަގަން ވާނެ ނޫންހޭދާން ޢީދުގެ ހެޔޮ ތަހުނިޔާ އުފަލުގަ ކިޔާން

ނެރުމުން ފަތިހުފިނީ ޢީދު ބަލަން އައިއްސަ ތިބޫ ބެރުޖަހަމުން ނެށުމުން ރީތިވެގެން ގައިމު ތިބޫ
ހުރިހާ ރީތިކުދިން ހާދަގަޔާ ވެވިފަ ތިބޫ ނެރިގެން ޢީދު އުފާ ކުރުމުގަ ށާމިލްވެ ތިބޫ
ކިރިޔާ އެތިބީ ނުނިކުމެ ފައިހަމަކޮށްލާން

މަސްނެރޭ ރޭތަކުގާ ގައިމު އެހާވެސް މަޖަލޯ މަސްއެބާނާ އިރު މަޑިސީލަ ހިފުން މާމަޖަލޯ
މުސްކުޅިން ކޯޑިކުޅޭ ގޮތް ސަހަރޯ ވާ މަޖަލޯ ގަސްދުގާ ތުރުތުރުލާ ދުންބުރުވާ ގޮތް މަޖަލޯ
ޗަސްބު ހިފާހެން ވާނެޔެ ކޯޑި ޖަހާލާން

ކުދި ބޮޑު އެންމެ ކަތުން އަޅިދެލި ދެކެ ގަންނަ ބިރުން ކުދިކުދިވާހެން ހީވޭ މޭ، ޖަހާލާ އެބެރުން
ހެދިގެން ނިކުމެ ތިބޭ ގޮތްގަނޑު ފެނިފާ ފަކުރުން ހެދުމުން ވަސްބަލަމުން ކޯރިނަގަން ދުވެ އުޅެމުން
ތަދުވާހެން ވެއްޓި އަތުން ހަންމެށިގެންދާން 

ނަލަ ހައްދާ ބެރުޖަހަމުން ލަވަކިޔަމުން ހިނގަޔޯ ނަލަމާލީގެ ނަމުން ނަންކީކުޅިވަރު ކުޅެޔޯ
އޮލަދުން މިރުހުގެ އެޅުމުން ތިބެ ކެއްސަން ފަށަޔޯ ކުލަކުލަޔަށްހުރި ފެންކޮތަޅުތަކެއްވެސް ޖަހަޔޯ
ނަލަ މާއްޔަށް ފަހު ތަކުރުން ކުޅިވަރު ނިމިދާން

eadhu aee foari nagan vane nunhey dhaan
eadhu ge heyo thahuniyaa ufaluga thibe kiyaan

nerumun fathihu fine eadhu balan aissa thiboo
beru jahamun neshumun reethi vegen gaimu thiboo
hurihaa reethi kudhin haadha gayaavevifa thiboo
nerigen eadhu ufaa kurumuga shaamilve thiboo
kiriyaa ye thibee nunikume fai hama kollaan

mas nerey reythakugaa gaimu ehaaves majaloa
mas ebaanaa iru madiseela hifun maa majaloa
muskulhin koadi kulhey goy saharoa vaa majaloa
gasdhugaa thuruthurulaa dhunburuvaa goy majaloa
chasbu hifaahen vaaney koadi jahaalaan

kudhi bodu enme kathun alhidheli dheke ganna birun
kudhikudhi vaahen heevey mey jahaalaa e berun
hedhigen nikume thibey goy gan’du fenifaa fakurun
hedhumun vas balamun koari nagan dhuve ulhemun
thadhuvaahen vetti athun hanmeshigen dhaan

nala hadhdhaa berujahamun lavakiyamun hin’gayoa
nalamaaleege namun nan kee kulhivaru kulheyoa
oladhun miruhuge elhumun thibe kessan fashayoa
kulakula yah huri fenkothalhu thakevves jahayoa
nalamaayyaffahu thakurun kulhivaru nimidhaan

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.