Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna


test

ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީ އެ އޭނާ
ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުުވާނާ
ފެނިފާ ލޯބި ވެވިއްޖޭ ދެލޮލާ ރީތި މޫނާ
ގެއްލި ހިތްވަރު ކުޅެނީއޭ ހަނދާނާ

ފެނުނީއްސުރެ އޭނާ ހިތް އެދެނީ ބައްދަލުވެލުމޭ
ނިދި ގެއްލިއްޖޭ ކިޔެމުން މިދަނީ މިތުރާގެ ނަމޭ
ކިހިނެތްހޭ ހާލު ބަޔާން ކޮށްދޭނީ ލޯބިންދެން
ތިޔަސޫރަ ހިތުން ނުފިލާނޭ ކެރިހުރެ ވައުދު ވަމޭ
ފުން ހަނދާނުން ހިތްވެއްޖޭ ދީވާނާ
ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުވާނާ

ކައިރީގާ ވާހިނދު ބެލެނީ އެލިބޭ އަރާމުންނޭ
ބެލެނީ ލޯބިން ހިތުގާ އުފެދޭ އާ ޚިޔާލުން
ތިޔަލޯބިން ހިތް އަދު ޒަޚަމު ވަނީވެސް ލޯބިންނޭ
މިތުރާ ތިބަލާލާ ސީދާސާދާ ނަޒަރުންނޭ
ލޯބިން ވާހާ ފެނުނީމާ ދީވާނާ
ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުވާނާ

Haadhaloabinney hinithun vaniyyey eynaa
Sirru sirrunney balanee zuvaanaa
Fenifaa loabivevijjey dhelolaa reethi moonaa
Gelli hivvaru kulheneeyey handhaanaa

Fenuneesure eynaa, hiy edhenee baddhal velumey
Nidhigellijjey kiyemun midhanee mithuraage namey
Kihineh hey haalu bayaan kodheynee loabindhen
Thiya soora hithun nufilaaney kerihure vaudhuvamey
Funhadhaanun hihvejjey dheevaana
Sirru sirrunney balanee zuvaana

Haadhaloabiney

Kaireega vaahidhu belenee elibey araamunney
Belenee loabin hithugaa ufedhey hiyaalunney
Thiyaloabin hiy adhu zahamu vaneeves loabinney
Mithuraa thibalaalaa seedha sadhaa nazarunney
Loabinvaahaa fenuneemaa dhivaanaa
Sirru sirrunney balanee zuvaanaa

Haadhaloabiney

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.