Artist:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Akiri Dhemey


test

އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ އެކީ

އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ އެކީ

ދެއަތަށް ޖެހޭ ދެފުށަށް ޖެހޭ
ފެހިޖަހަން ފުރުސަތު ނުދޭ
ބާރެއްނެތޭ އަމިއްލަ ޒާތުގާ

އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ އެކީ

ހެދި އަރާ ފަޅުމަތީ ކުރިތައްފަޅާ
އެކިކުލައިން ފޭރާން އަޅާ
ހެދިއަރާ ފަޅުމަތީ ކުރިތައް ފަޅާ
އެކިކުލައިން ފޭރާން އަޅާ
އެހެނިހެން ގާގަލުގެ ބައްޓަން މާ ހުތުރު ވެފާ
މާ ސަޅިވަނީ މާ މޮޅޭ ހިތާ

އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ އެކީ

ދާދި ކުރު އުމުރެއް ލިބިފައިވާކަން
ނުވިސްނާ އިނދެވުނޭ
ދާދި ކުރު އުމުރެއް ލިބިފައިވާކަން
ނުވިސްނާ އިނދެވުނޭ
އޮއިވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ބާރަކުންވެސް ކުނޑި ނޭޅިދޭ ބިންގަނޑަށް
ދެންނަގާ ރާޅާ އެކީ ގޮނޑުދޮށަށް ގެންގޮސް ހަމަ
ބަނޑު އަކިރި ކަމުގައިތާ ދޭ

އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
އަކިރި ދެމޭ އަކިރި ދެމޭ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ
ބަނޑު އަކިރި ދެމޭ ރާޅާ އެކީ

(Chorus)
Akiri dhemey, akiri dhemey
Akiri dhemey, akiri dhemey
Ban’du akiri dhemey ralhaa
Ban’du akiri dhemey ralhaa ekee
Akiri dhemey

(Chorus)
Akiri dhemey, akiri dhemey
Akiri dhemey, akiri dhemey
Ban’du akiri dhemey ralhaa
Ban’du akiri dhemey ralhaa ekee
Akiri dhemey

Dhe athah dhemey, dhefushah dhemey
Fehi jahaan furusathu nudhey
Baareh nethey amilla zaathuga

(Chorus)
Akiri dhemey, akiri dhemey
Akiri dhemey, akiri dhemey
Ban’du akiri dhemey ralhaa
Ban’du akiri dhemey ralhaa ekee
Akiri dhemey

Hedhi araa falhumathee kurithah falhaa
Eki kulain feyraan alhaa
Hedhi araa falhumathee kurithah falhaa
Eki kulain feyraan alhaa
Ehenihen gaagaluge battan maa huthuru vefaa
Maa salhivanee maa molhey hithaa

(Chorus)
Akiri dhemey, akiri dhemey
Akiri dhemey, akiri dhemey
Ban’du akiri dhemey ralhaa
Ban’du akiri dhemey ralhaa ekee
Akiri dhemey

Dhaadhi kuru umureh libifaa vaakan
Nuvisnaa in’dhevuney 
Dhaadhi kuru umureh libifaa vaakan
Nuvisnaa in’dhevuney
Oevaruge kuda kuda baarakun ves, kun’di neylhi dhey bin’gandah 
Dhen nagaa ralhaa ekee, gon’du dhoshah gengos hama 
Ban’du akiri kamugai thaa dhey 

(Chorus)
Akiri dhemey, akiri dhemey
Akiri dhemey, akiri dhemey
Ban’du akiri dhemey ralhaa
Ban’du akiri dhemey ralhaa ekee
Akiri dhemey

Thank you for visiting!

Finding the lyrics of the favorite song was one of the hardest and time consuming thing we experience daily. Lets make this website to be the solution.

If you have any comments, suggestions please drop a mail to us at info@dhivehilyrics.com

Do you want to join us?

You are most welcome to join us and make this happen.