ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އަންދަލާ ޙަލީމް

-

އަންދަލާ ޙަލީމްގެ ލަވަތައް

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި

އަންދަލާ ޙަލީމް

6.05 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގޯހެއް

ޝިއުޒް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކާލާ މަންނަ

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

10 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މުޅި ޖާން ހިތާ

ފަޒީލާ އާމިރު

14 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފަރުހާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

ޝަކީބު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢަބްދުލް ބާރީ

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބައްޕަގެ ލޯ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ޢަލީ ސާޖިދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ ހަނދާނޭ

މަރިޔަމް މައީޝާ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

ސޮފްވަތު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ

ޢީސާ މޫސާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިތުރު ރަސޫލާ

ޢިމާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ