ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އަލްބަމް ނޭނގޭ

Unknown

އަލްބަމް ނޭނގޭގެ ލަވަތައް

އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

3.62 ހާސް

އާދަކޮށް މިމަގުން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

3.04 ހާސް

އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ

ޒަހިއްޔާ

1.75 ހާސް

އާދޭސް

އަޙްމަދު އާމިރު

6.02 ހާސް

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ

ޢަލީ ރަމީޒު

7.24 ހާސް

އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

90

އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

1.99 ހާސް

އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.25 ހާސް

އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން

މުޚުތާރު އާދަމް

2.36 ހާސް

އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

89

އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.12 ހާސް

އަމާންކަން މި ހޯދާ

ޚަލީލް

1.24 ހާސް

އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

94

އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

13

ބަލަ ބަލަ

ޢަބްދުއްސަމީއު

1.84 ހާސް

ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.38 ހާސް

ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

5.21 ހާސް

ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ

އަޙްމަދު އާމިރު

3.74 ހާސް

ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ

ޢަބްދުއްސަމީއު

2.26 ހާސް

ބިންމަތީގާ

މުޚުތާރު އާދަމް

3.16 ހާސް

ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ

ޚަލީލް

3.36 ހާސް

ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.7 ހާސް

ބުނެ ރޮވެނީއޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.61 ހާސް

ޗާލޭ

ޓްރިއޯ

6.07 ހާސް

ޗަކަ

އިސްމާއިލް އައްފާން

5.14 ހާސް

ޗިސް ޗިސް

ޝިއުޒް

2.11 ހާސް

ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން

އިބްރާހިމް އާމިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

7

ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

3.14 ހާސް

ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.32 ހާސް

ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ

އަލްތޮފް ޝާކިރު

1.47 ހާސް

ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

1.21 ހާސް

ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

1.93 ހާސް

ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

198

ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

2.92 ހާސް

ދިއްލާލި ހަނދު

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

10

ދިމާވޭތޯ އެ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.55 ހާސް

ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

3.15 ހާސް

ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ

މުމްތާޒް މޫސާ

2.5 ހާސް

އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

17

އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.64 ހާސް

އެހޯދި އުފާތަކާ

މުޚުތާރު އާދަމް

5.28 ހާސް

އެޅި މި ކަނޑުމަތި

މުޙައްމަދު މާޖިދު

5.18 ހާސް

އެރޭ ހާދަ ލޯބިން

ޢަލީ ރަމީޒު

4.13 ހާސް

އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ

އުމަރު ޒާހިރު

3.95 ހާސް

އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން

ޢަލީ ރަމީޒު

6.64 ހާސް

އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ

ޖަމީލާ ސަލީމް

19

އޭ ހާދަ އެދެން

ޢަލީ ރަމީޒު

3.67 ހާސް

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

4.91 ހާސް

ފަނު ދުންމާރި

ޙައްސާނު

2.6 ހާސް

ފަތިހުގެ މުދިމާ

ޙައްސާނު

876

ފީނާށެ ޖެހުނީ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

1.91 ހާސް

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ޢިމާދު

މަޙުމޫދާ ޝަކީބް

2.7 ހާސް

ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2.15 ހާސް

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

އަޙްމަދު އާތިފް

3.87 ހާސް

ގިސްލުމާ ވޭނުގާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

2.72 ހާސް

ގޯހެއް

ހުޔާމް

2.97 ހާސް

ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.12 ހާސް

ޙާލު އަހާލީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އުމަރު ޒާހިރު

3.55 ހާސް

ހަދިޔާ

އުނޫޝާ ޢިމާދު

1.97 ހާސް

ހަލަބޮލި

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

4.53 ހާސް

ހީލަނީ އަޑުއަހާ

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

މަޙުމޫދާ ޝަކީބް

2.12 ހާސް

ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން

ޢަލީ ރަމީޒު

8.16 ހާސް

ހޭވާ ހޭވާ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

4.46 ހާސް

ހިތާ ރޫޙުން

އިބްރާހިމް ޙަމްދީ

3.41 ހާސް

ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.31 ހާސް

ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ

ޝިފާ ތައުފީޤު

201

ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް

ޢަލީ ރަމީޒު

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.44 ހާސް

ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

ފަޒީލާ އާމިރު

2.99 ހާސް

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ

ޢަބްދުއްސަމީއު

3.48 ހާސް

ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

28

ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ

އުމަރު ޒާހިރު

40

ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.03 ހާސް

ހޫރު ކަނބާފުޅު

ޢަބްދުއްސަމީއު

2.85 ހާސް

ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟

ޢަލީ ރަމީޒު

2.31 ހާސް

ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ

ޢަބްދުލް ރައޫފް

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.66 ހާސް

އިހުސާސް

ބަތޫލް އަޙްމަދު

3.44 ހާސް

އިޤުރާރު ކޮބާހޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.52 ހާސް

އިރު އޮއްސުމުން

މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

2.14 ހާސް

އިޝާރާތްހޭ ކުރީ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

5.25 ހާސް

ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

3.56 ހާސް

ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ

ފަރީދާ

2.96 ހާސް

އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ

އުމަރު ޒާހިރު

2.9 ހާސް

އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.51 ހާސް

ޖާޒުބި އަސަރު

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

4.42 ހާސް

ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

34

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

ޝިފާ ތައުފީޤު

10.83 ހާސް

ޖިސްމާއި މޭ

މުމްތާޒް މޫސާ

މޫނިސާ

1.69 ހާސް

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި

އަންދަލާ ޙަލީމް

6.4 ހާސް

ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ

އުމަރު ޒާހިރު

2.67 ހާސް

ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

1.34 ހާސް

ކާލާ މަންނަ

ޝިއުޒް

3.01 ހާސް

ކަލާ ފެނުނީމާ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.68 ހާސް

ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2.52 ހާސް

ކަނބިއްޔާ

ޙައްސާނު

3.76 ހާސް

ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

2.37 ހާސް

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

އާސިމް ތައުފީޤު

1.89 ހާސް

ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

3.77 ހާސް

ކުދި ޖަޒީރާ

ޚަލީލް

5.44 ހާސް

ކުރާތީ ދެން އަސަރު

އުމަރު ޒާހިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

1.54 ހާސް

ކުރަނގި ދެލޯ

އުމަރު ޒާހިރު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.22 ހާސް

ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ

ޢަލީ ރަމީޒު

54

ލޯބިކަން

އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ

3.31 ހާސް

ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

356

ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު

ޢަލީ ރަމީޒު

2.64 ހާސް

މާތް ހޫރެކޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.35 ހާސް

މަލާ ފެނިފަ

މުޚުތާރު އާދަމް

3.05 ހާސް

މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ

މުމްތާޒް މޫސާ

1.84 ހާސް

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

2.04 ހާސް

މަންޒިލް ތިޔޭ

ޙަސަން އިލްހާމް

3.87 ހާސް

މަރިޔާދު އާ ވާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.47 ހާސް

މަރުވެދާނޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

3.82 ހާސް

މީ ވީގޮތޭ

ޚަލީލް

2.99 ހާސް

މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

66

މި ޅެން

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

2 ހާސް

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

ޝަފީޤާ

2.32 ހާސް

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

ފަރުހާދު

2.42 ހާސް

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޙައްސާނު

4.5 ހާސް

މުޅި ޖާން ހިތާ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

6.46 ހާސް

ނަން ރީތި ގޮތުގާ

ޢަލީ ރަމީޒު

1.73 ހާސް

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން

ޖަމީލާ ޙަސަން

4.33 ހާސް

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

3.41 ހާސް

ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.26 ހާސް

ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ

ޢަބްދުއްސަމީއު

3.83 ހާސް

ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

ޢަބްދުލް ބާރީ

4.09 ހާސް

އޯގާވީތީހޭ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.73 ހާސް

ރާނީ ދޮން

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

2.51 ހާސް

ރައިވަރެއް ހެދީމާ

ޙައްސާނު

4.46 ހާސް

ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

4.04 ހާސް

ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ

މުޙައްމަދު ޝަހުބާން

3.85 ހާސް

ރީތިކަން

މޫޝަން

4.63 ހާސް

ރީތީ ހީލީމާ

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

ޢަލީ ރަމީޒު

4.15 ހާސް

ރޯޅި

މުޙައްމަދު މާޖިދު

2.96 ހާސް

ރޮއެފާ ކަލާ

ޢަލީ ރަމީޒު

5.46 ހާސް

ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި

ޢަބްދުއްސަމީއު

3.49 ހާސް

ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް

އުމަރު ޒާހިރު

ޝިފާ ތައުފީޤު

1.93 ހާސް

ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ

ޢަލީ ރަމީޒު

6.81 ހާސް

ސިއްރު

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު

4.66 ހާސް

ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ

އުމަރު ޒާހިރު

3.69 ހާސް

ތި ރީތި މޫނު

ޢަބްދުއްސަމީއު

4.43 ހާސް

ތި ލޯތްބެއް ހިތުން

ނަސްރުﷲ އާދަމް

569

ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު

އުމަރު ޒާހިރު

ފާތިމަތު ޒޫނާ

2.89 ހާސް

ތިޔަ ކަޅިރަވައިން

މުމްތާޒް މޫސާ

3 ހާސް

އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން

ޖަމީލާ ސަލީމް

2.21 ހާސް

އުޅޭއުޅެފަ

މުމްތާޒް މޫސާ

ފާތުމަތު ރައޫފް

2.93 ހާސް

ވާނޭ ކައިރީގާ

އުމަރު ޒާހިރު

3.49 ހާސް

ވާތީ ފާރު

ޖަމީލާ ސަލީމް

1.23 ހާސް

ވަސްވާސް

ޢަލީ ރަމީޒު

އިބްރާހިމް ރަމީޒު

2.67 ހާސް

ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް

މުޚުތާރު އާދަމް

2.46 ހާސް

ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ

މުޙައްމަދު ހުޒާމް

2.81 ހާސް

ޔާރު ބުނެލާށޭ

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

4.93 ހާސް

ޔާރުގެ ނަލަކަން

ޢަލީ ރަމީޒު

5.63 ހާސް

ދީވާނާވޭ މޫސުން

މުއާވިޔަތު އަންވަރު

3.88 ހާސް

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ

ކިޔުންތެރިޔާ ނޭނގޭ

3.95 ހާސް

ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

ޢަލީ ރަމީޒު

ފަޒީލާ އާމިރު

2.93 ހާސް

ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ (ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ)

4.32 ހާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

58 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

2

މަދަޙަ

23 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ގުގުރި

4 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ލައިލާ

1 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު

ޢަބްދުއްސަމީއު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތި ރީތި މޫނު

ފަޒީލާ އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ވާތީ މަ ކައިރީގާ

ޙަސަން އިލްހާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ދީފީމޭ

ފަރުހާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

ޖަމީލާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން

އަޙްމަދު އާތިފް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ފަރީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފެހިފެހި އާޒާދީ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢީދު ފޯރި

މީނާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބިކަ ޙާލު

ޝަފީޤާ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ